WERKWIJZE:

Mocht u kiezen voor een ggz-behandeling bij Praktijk In Zicht, dan geef ik u hierbij graag alvast meer uitleg over aanmelding en de behandeling. Klik hieronder voor de algemene voorwaarden die gelden voor onderzoek en behandeling bij Praktijk In Zicht.


AANMELDING:

U kunt zich aanmelden bij Praktijk In Zicht door aanmeldformulier in te vullen. Vergeet daarbij niet uw geboortedatum en BSN nummer te vermelden.

Voor volledige informatie over het verwerken van uw gegevens zie de Privacyverklaring van Praktijk In Zicht. 


Privacyverklaring
Privacyverklaring_IZ_19-03-21_2_.pdf (108.54KB)
Privacyverklaring
Privacyverklaring_IZ_19-03-21_2_.pdf (108.54KB)


Aanmelding is mogelijk na verwijzing door de huisarts. Zonder geldige verwijsbrief wordt de behandeling niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Aanmelding is ook mogelijk ZONDER verwijzing door de huisarts, kosten van de behandeling komen dan volledig voor uw eigen rekening.

Na aanmelding komt u direct op de wachtlijst te staan. Helaas, ook bij mij kun je meestal niet meteen terecht, waarvoor alvast mijn excuses! Omdat ik alleen werk en er maar zoveel uren in een dag zitten, moet je wel eens een paar weken wachten. 
De actuele duur van de wachtlijst is altijd terug te vinden op:


Wachttijd


Na ontvangst van uw aanmeldingsformulier zal ik telefonisch contact met u opnemen om kort te vragen naar uw klacht/hulpvraag en om uitleg te geven over over basis GGZ zorg en vergoedingen. Hierna kan indien gewenst  een afspraak gemaakt worden voor een kennismakingsgesprek.

U krijgt een afspraakbevestiging per e-mail met informatie over de praktijk, de algemene voorwaarden en een vragenlijst toegestuurd die als leidraad dient voor het eerste gesprek.


KENNISMAKING/INTAKE:

Tijdens het eerste gesprek (intakegesprek) kunnen wij kennismaken met elkaar.
Om een goed beeld te krijgen is het belangrijk dat ik je goed begrijp om een passende behandeling aan te bieden. Daarom zal ik nogal veel vragen stellen tijdens het gesprek over welke welke klachten, problemen en vragen er zijn.

In overleg met u zal worden bepaald wat het kernprobleem is waar u hulp voor zoekt, en wordt een inschatting gemaakt hoe ernstig de klachten zijn. We kijken samen waar u aan wilt werken zodat we een benadering kiezen die het best bij u past. U staat als persoon hierbij altijd centraal.

Er wordt gebruik gemaakt van klachtgerichte vragenlijsten om een zo goed mogelijk beeld te vormen van uw aanmeldklacht en om in een latere fase van de behandeling te kunnen controleren of deze klachten verminderd zijn.

Waar mogelijk wordt er samen met de huisarts gewerkt. Met uw toestemming stuur ik na de intake en bij afsluiting van de behandeling een korte brief naar de huisarts, zodat deze ook goed op de hoogte is.

BEHANDELADVIES GESPREK:
Tijdens het tweede gesprek zal ik mijn bevindingen met u bespreken, zoals de diagnose en het behandelplan. Aan de hand van uw klachten en hulpvraag zal besproken worden welke behandelmogelijkheden u het beste zouden kunnen helpen.

Een Basis-ggz behandeling bestaat uit 5 tot 12 gesprekken, afhankelijk van de ernst en complexiteit van uw klachten.

Er zal verder met u gekeken worden of de behandeling al dan niet vergoed zal worden uit de basisverzekering. Er is nl. een aantal stoornissen waarbij de behandeling momenteel niet vergoed wordt door de verzekering; zoals de aanpassingsstoornis, enkelvoudige fobie, slaapstoornis, levensfaseproblematiek, werk gerelateerde problemen en relatieproblemen worden momenteel niet vergoed vanuit de basisverzekering.

Behandeling voor deze problemen is binnen de praktijk natuurlijk wel mogelijk, maar u betaalt deze dan wel zelf.  Een verwijsbrief is in een dergelijk geval niet noodzakelijk. In een enkel geval wordt deze zorg wel vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Na gezamenlijk overleg zal ik u een behandelvoorstel doen en hierbij uitleggen waarom ik denk dat deze aanpak u het beste zal gaan helpen. Ook zal besproken worden wat ik gedurende de behandeling wel (en niet) voor u kan betekenen. Indien u zich hierin kan vinden, kan de behandeling van start gaan.

Mocht de hulpvraag niet bij Praktijk In Zicht beantwoord kunnen worden , dan zal er in samenspraak met u een doorverwijzing naar zorg elders plaatsvinden.

ROM (Routine Outcome Monitoring):
Gedurende de behandeling bij Praktijk In Zicht word je als cliënt(e) regelmatig verzocht vragenlijsten in te vullen. Dit wordt een ROM (Routine Outcome Monitoring) meting genoemd. Iedere GGZ instelling in Nederland is verplicht deze meting toe te passen om ten eerste de effectiviteit van de geboden behandelingen te meten en ten tweede de tevredenheid van haar cliënten te toetsen.

Ook Praktijk In Zicht zal dus iedere cliënt(e) vragen bij aanvang en beëindiging van de behandeling een of meerdere vragenlijsten in te vullen. In sommige gevallen kan ook een tussentijdse meting nodig zijn. Door de uitkomsten met eerdere meetmomenten te vergelijken kan er na verloop van tijd bekeken worden welke klachten en problemen minder zijn geworden en welke juist niet. Vaak wordt de nabespreking van de ROM gecombineerd met een behandelevaluatie: als behandelaar bespreek ik met je hoe je vindt dat de behandeling gaat, welke doelen zijn bereikt en waar de behandeling zich vervolgens op moet richten.


AANLEVERING ROM GEGEVENS:
Stichting Benchmark GGZ (SBG) werd in 2011 opgericht door zorgverzekeraars  en zorgaanbieders om landelijke ROM-gegevens te verzamelen met als voornaamste doel meer inzicht krijgen in effectiviteit van behandelingen. ROM-gegevens werd dubbel gepseudonimiseerd door SBG verwerkt.

Conform het kwaliteitsstatuut  hebben ggz-aanbieders vanaf 1 januari 2017 de verplichting om de ROM gegevens aan te leveren aan het DBC-informatiesysteem (DIS) van Stichting Benchmark GGZ (SBG).

Landelijk is er hierna een discussie ontstaan rondom de anonimiteit, de rechtmatigheid en doelmatigheid van aanlevering van ROM-gegevens aan SBG. In 2019 werd de door SBG verzamelde historische data door diens opvolger Akwa GGZ vernietigd.

Praktijk In Zicht hecht belang aan het veilig omgaan met uw gegevens. In afwachting van de landelijke ontwikkelingen heeft Praktijk In Zicht, conform het advies van GGZ Nederland, daarom de aanlevering van ROM-gegevens aan SBG opgeschort.

Het ministerie van VWS is aan het onderzoeken of het mogelijk is om binnen wet- en regelgeving de aanlevering van ROM-data wettelijk te verplichten. Tot op heden is deze wettelijke bepaling echter nog niet gerealiseerd en vallen ROM-gegevens onder de AVG wetgeving. Dit betekent dat het alleen maar toegestaan is om persoonsgegevens (zoals ROM-gegevens) door te sturen als u daar expliciet en goed geïnformeerd toestemming voor heeft gegeven.

Het is van belang dat u als client het recht heeft zelf een beslissing te nemen of de ROM-gegevens intern bewaard zullen blijven of ook aangeleverd mogen worden aan het DBC-informatiesysteem (DIS)

Indien u uit privacyoverwegingen bezwaar heeft tegen het aanleveren van ROM-gegevens (én/pf diagnose-informatie aan zorgverzekeraars) dan kunt u een privacyverklaring ondertekenen (2 bladzijden). Als zorgaanbieder ben ik dan vrijgesteld van de wettelijke verplichting om die informatie te vermelden.

Graag hoor ik daarom graag van u bij aanvang van de behandeling wat uw voorkeur heeft, zodat uw wens duidelijk is mocht het in de toekomst weer verplicht worden gesteld. Ik zal hiervan een melding maken in uw dossier en indien u bezwaar heeft een exemplaar van de ondertekende privacyverklaring in uw dossier bewaren.

BEHANDELFASE:
De behandeling richt zich op het bereiken van concreet haalbare veranderingen. Deze behandeldoelen worden gezamenlijk opgesteld en vastgelegd in een behandelplan.

Tussen de behandeling door wordt geëvalueerd of sprake is van vooruitgang en wordt het behandelplan zo nodig bijgesteld. Deze evaluatie wordt telkens samen met u doorgenomen.

Binnen het therapeutisch handelen wordt primair gewerkt met technieken uit het cognitieve gedragstherapie en EMDR, maar ook middels schematherapie, oplossingsgerichte therapie en mindfulness. Het komt geregeld voor dat opdrachten en oefeningen worden afgesproken die u zelf thuis kunt gaan uitvoeren, om tot een gewenst behandelresultaat te komen.

BLENDED CARE: E-HEALTH BEHANDELING
Naast de reguliere behandelingen, waarbij er persoonlijk contact is tussen u als cliënt(e) en mij als behandelaar, biedt Praktijk In Zicht ook online therapie aan, ook bekend als E-health.

Effecten van E-health zijn het grootst zijn wanneer deze in combinatie met persoonlijk contact wordt aangeboden. Om deze reden zet Praktijk In Zicht bij E-health altijd een combinatie in van zowel e-health als persoonlijke gesprekken. Dit wordt ook wel “blended therapie” genoemd. E-Health wordt bij Praktijk In Zicht met name in gezet ten behoeve van psychoeducatie, bij het afnemen van vragenlijsten, als aanvulling op de lopende behandeling (blended care) of als steun tijdens de nazorg.

Via Therapieland kunnen verschillende e-Health mogelijkheden worden aangeboden vanuit een beveiligde persoonlijke omgeving.  De online programma’s bestaan uit verschillende stappen waarin een cliënt met zijn of haar hulpvraag aan de slag kan gaan. Dit gebeurt met behulp van begeleidende video’s, opdrachten, voorbeelden uit de praktijk en extra informatie over een onderwerp.


De E-Health programma’s van Therapieland zijn ontwikkeld door een team van gespecialiseerde e-Health ontwikkelaars die samenwerken met experts en ervaringsdeskundigen.

Psychologische zorg in de Basis GGZ is toegankelijk voor iedereen.

Onderstaande folder van het LVVP - Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten geeft algemene informatie over behandeling in de Basis GGZ door een psycholoog:AFRONDFASE:

Beëindiging van de behandeling vindt in een afsluitend evaluatiegesprek plaats.
Door goed te evalueren weten we wanneer u voldoende aan uw klacht bent geholpen om zelf weer goed verder te kunnen. Of dat er eventueel meer en/of zwaardere zorg nodig is.

Er wordt besproken wat u allemaal bereikt heeft sinds het begin van de behandeling. Vanzelfsprekend is het van belang te weten of de behandeling effectief is geweest; of uw klachten zijn afgenomen, of u beter met probleemsituaties om kan gaan, of de behandeldoelen zijn bereikt, of de kwaliteit van leven is verbeterd, of u al dan niet tevreden bent met het resultaat. Ook bespreken we, indien dat nodig is, wat u kunt doen als het in de toekomst even wat minder met u gaat.

Aan het einde van het gesprek zullen ook enkele korte vragenlijsten afgenomen worden.

Uw mening over de behandeling is belangrijk. Graag hoor ik van u hoe u de behandeling en het contact heeft ervaren. Uw reactie (goed of slecht) kan helpen bij het verbeteren van de dienstverlening.

Indien u daar toestemming voor heeft gegeven ontvangt de verwijzer na afsluiting een korte samenvatting van de behandeling en evaluatie.
_______________________________________

 
E-mailen
Bellen
Map