WETTEN &  REGELGEVING

Het is begrijpelijk dat wanneer u overweegt hulp te zoeken of zich al aangemeld heeft voor een behandeling, u niet ook nog eens geconfronteerd wilt worden met allerlei wet- en regelgevingen. Toch is juist vanuit dat laatste bepaald dat cliënten goed geïnformeerd dienen te worden. Er bestaan een aantal wetten waarmee uw rechten als cliënt beschermd worden en waaraan hulpverleners zijn gebonden. Dit zijn de Wet op de de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WBGO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Klachtrecht, de Wet Bescherming Persoonsgevens.


WET BIG
Een Gezondheidszorgpsycholoog valt onder de Wet BIG. De Wet BIG, Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, regelt de zorgverlening door beroepsbeoefenaren. Alleen wie in dit register is ingeschreven, mag de door de wet beschermde titel Gezondheidszorgpsycholoog BIG (GZ-psycholoog) voeren. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaar is hiermee voor iedereen herkenbaar. Deze titel geeft aan dat de drager deskundig wordt geacht. Het BIG-register is als register van de overheid door iedereen te raadplegen. 
Heleen Beumer staat vermeld in het BIG-register onder nummer 1906541132.


PRIVACY (WGBO en AVG)
Bij Praktijk In Zicht wordt er t.b.v. de werkzaamheden medische gegevens van cliënten verwerkt. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens is het van groot belang dat er zorgvuldig met deze gegevens wordt omgegaan. Alles wat er wordt besproken tussen ons is vertrouwelijk. Dit is wettelijk geregeld in de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Uitzonderingen hierop kunnen zijn de huisarts en uw zorgverzekeraar. 

Uw huisarts kan op de hoogte worden gesteld van het beloop van de behandeling, bij de start van de behandeling geeft u aan of u toestemming geeft voor informatie-uitwisseling met uw huisarts. 

Ten aanzien van uw zorgverzekeraar kunt u middels een verklaring aangeven dat u bezwaar heeft tegen het verstrekken van informatie die herleidbaar is tot een diagnose. 

Wel kan uw zorgverzekeraar onder zeer strenge voorwaarden een materiële controle uitvoeren. Bij zo’n controle kijkt uw zorgverzekeraar onder meer of u de behandeling die uw zorgverlener declareert daadwerkelijk heeft gekregen. Er gelden strenge regels voor materiële controle. Uw zorgverzekeraar mag hierbij alleen in het uiterste geval en met gegronde redenen uw medisch dossier inzien. Op het moment dat er informatie door de zorgverzekeraar zou worden opgevraagd, zal dit uiteraard met u besproken worden.

Als GZ-psycholoog en lid van LVVP ben ik verplicht om de 5 jaar een kwaliteitsvisitatie te ondergaan. Visitatie is bedoeld om de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren door de vakgroep een spiegel voor te houden en aanbevelingen te geven voor eventuele verbeterpunten. Gedurende een visitatie kunnen dossiers -wel volledig anoniem- ter inzage aangeboden worden.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2018 van kracht geworden. Deze Europese regelgeving heeft als doel de verwerking van persoonsgegevens beter te beschermen.

Praktijk In Zicht hecht belang aan het veilig omgaan met uw gegevens en heeft daarom ter uwer informatie een Privacyverklaring (AVG) opgesteld. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens er bij Praktijk In Zicht worden verwerkt en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke
rechten u hebt. 

Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met uw behandelaar.

Omdat Praktijk In Zicht zorgvuldig omgaat met privacygevoelige informatie, wordt er gebruik gemaakt van ZorgMail. ZorgMail is een systeem waarbij er beveiligde informatie via e-mail gestuurd kan worden. Zie hier voor meer informatie over ZorgMail. 

Het veilig omgaan met persoonlijke gegevens is vastgelegd in de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming Artikel 13 en de Recht op Vrije Artsenkeuze.


In Nederland heeft iedere verzekerde recht op vrije artsenkeuze, iemand mag zelf kiezen in welke ziekenhuis of bij welke behandelaar de behandeling wordt uitgevoerd. Dit betekent echter niet dat deze behandeling per definitie ook volledig zal worden vergoed. In de Zorgverzekeringswet staat namelijk dat zorgverzekeraars niet
altijd het hele bedrag te hoeven vergoeden. Zorgverzekeraars mogen aan verzekerden die gebruik maken van niet-gecontracteerde aanbieders een lagere vergoeding toekennen. 
De mate van vergoeding wordt met name bepaald door het type zorgpolis dat een verzekerde heeft afgesloten bij de zorgverzekeraar. Wanneer er een natura- of budgetzorgpolis is afgesloten, is dit weliswaar iets goedkoper, maar de vergoedingen zijn bij niet-gecontracteerde  zorgaanbieders lager. Als consument levert u hiermee een stukje in op uw vrije artsenkeuze.

Hoe werkt het? Zorgverzekeraars maken afspraken en sluiten contracten met zorgaanbieders over de vergoeding van zorg. Indien een zorgverzekeraar wel een contract heeft met de zorgaanbieder, vergoedt de verzekeraar alle kosten die vallen onder de dekking van de verzekering. De verzekerde betaalt wel zelf zijn/haar eigen risico. Indien de zorgverzekeraar geen echter contract heeft met de zorgaanbieder vergoedt de verzekeraar slechts een deel van de zorgnota, afhankelijk van het type polis. Bij een naturapolis ligt de vergoeding op ongeveer 75 procent. Er is dan sprake van een eigen bijdrage van 25 procent. Bij budgetpolissen kan de vergoeding soms minder dan 70 procent zijn. De verzekerde betaalt ook zelf zijn/haar eigen risico.

Indien een verzekerde helemaal vrij wil zijn betreffende arts keuze dan dient er een restitutiepolis afgesloten te worden. Wie bij een restitutiepolis naar een niet-gecontracteerde aanbieder gaat, moet het bedrag wel eerst zelf
voorschieten. Vervolgens kunt u de rekening declareren bij de zorgverzekeraar. Restitutiepolissen vergoeden ten minste 100 procent van het gemiddeld gecontracteerde tarief. Vaak is dat (maar niet altijd) het volledige bedrag.
In de Zorgverzekeringswet staat dat zorgverzekeraars niet altijd het hele bedrag te hoeven vergoeden, er zijn echter geen rekenmodellen die bepalen wat een geschikte vergoeding zou moeten zijn.

De vraag ontstaat dan, waar ligt de grens? Er is binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) een artikel ingevoerd om verzekerden met natura- en budgetzorgpolissen beter te beschermen, Artikel 13, dat stelt dat er een ‘hinderpaal criterium’ is. Hierin staat dat de vergoeding van een zorgverzekeraar niet dusdanig laag mag zijn dat daardoor een feitelijke hinderpaal voor verzekerden ontstaat om zich tot een zorgaanbieder te wenden die niet door de zorgverzekeraar gecontracteerd is. Met andere woorden, de mate van vergoeding van de  ziektekostenverzekeraar mag de keuze van een verzekerde voor een ziekenhuis of zorgverlener niet belemmeren. Dankzij Artikel 13, kan een zorgverzekerde nog steeds de zorgkosten (grotendeels) vergoed krijgen, ook bij behandeling/ zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Wel is het zo dat de vergoeding hoger zal zijn als 1) de verzekerde een restitutiepolis heeft afgesloten en 2) in het geval van een natura- of budgetzorgpolis als de consument naar een gecontracteerde aanbieder gaat.

Het is natuurlijk lastig om te achterhalen wanneer er voor verzekerden sprake is van een belemmering. Dit verschilt per individu en is mede afhankelijk van de persoonlijke financiële omstandigheden. In de praktijk zou een vergoeding van minder dan 75 procent een hinderpaal kunnen zijn voor mensen bij het kiezen van een bepaalde zorgaanbieder.

De Nederlandse Zorgauthoriteit (NZa) adviseert mensen naar de geschillencommissie SKGZ of rechter te stappen als men vindt dat de eigen bijdrage te hoog is.

Nadere Informatie GGZ is te vinden onder:
 

Zorgpolissen


Sites /organisaties 
E-mailen
Bellen
Map