Praktijk Psychologie Amersfoort (GB-GGZ)

Wijziging Artikel 13 van Zorgverzekeringswet (ZVW)  

 

 

Het Nederlandse zorgstelsel is momenteel aan ingrijpende verandering onderhevig. Gezien de stijgende kosten van de gezondheidszorg moet er bezuinigd worden. Er wordt de laatste jaren (onder bepaalde voorwaarden) gereguleerde marktwerking ingevoerd.  

 

De politiek heeft nu een van de meest verregaande beslissingen genomen over ons zorgstelsel die er sinds de invoering van marktwerking in de zorg werd genomen.  

 

Op dit moment is het nog zo dat er sprake is van een restitutievergoeding, zorgverzekeraars dienen een flink deel van de behandelingen te vergoeden die hun verzekerden afnemen, ook bij niet-gecontracteerde zorgverleners. 

Dat moet veranderen, vindt minister Schippers.

Zij heeft er voor gezorgd dat de desbetreffende artikel (artikel 13) veranderend is waardoor de zorgverzekeraar niet langer verplicht zal zijn om kosten te vergoeden aan niet gecontracteerde zorgverleners. 

 

Wat gaat dit concreet betekenen?

 

Consequenties van wijziging Artikel 13 van Zorgverzekeringswet (ZVW) voor u als verzekerde en voor beroepsgroepen?

In Nederland kunnen consumenten nu kiezen tussen een restitutiepolis (met onbeperkte toegang tot zorgaanbieders, restitutie van de kosten) en een naturapolis (alleen gecontracteerde zorg is toegankelijk).

 

Op grond van artikel 13 ZVW heeft de verzekerde met een naturapolis het recht om de kosten van behandeling ook bij niet-gecontracteerde zorgverleners (gedeeltelijk) vergoed te krijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Nieuws: 

aangepast 15-12-2014

 

JUNI:

Ondanks alle weerstand van zowel cliëntenorganisaties als beroepsbeoefenaren wordt de vrije artsenkeuzevoor de GGZ afgeschaft in de nieuwe polis die minister Schippers met deze wijziging mogelijk maakt. Verzekeraars hebben vanaf volgend jaar niet langer de plicht om een vergoeding te betalen voor medisch specialistische zorg en geestelijke gezondheidszorg. Het door de CDA-fractie ingediende amendement om ook de beroepsbeoefenaren in de generalistische Basis GGZ toe te voegen aan de lijst met eerstelijns zorgprofessionals is helaas niet aangenomen.  

 

Ftm: tweede-kamer-stemt-voor-wijziging-artikel-13

 

Mobiel.nu: Patient-kan-zelf-huisarts-blijven-kiezen

 

Volkskrant: Kan-ik-vanaf-2016-nog-mijn-eigen-huisarts-kiezen

 

Telegraaf: Patient van_kastje_naar_muur

 

Consumentenbond: Wijziging-artikel-13-te-snel

 

Nvgzp.: Akkoord-over-wijziging-artikel-13

 

Artsennet: Vrije-artsenkeuze-artikel-13-Zorgverzekeringswet

 

 

 

Augustus 2014:

  

Zorgverzekering.net: Zorgverzekeraars verplicht aanbesteden

  

 

 

December 2014:

 

De Eerste Kamer heeft recentelijk ingestemd met het afschaffen van vrije artsenkeuze. 

Wie vanaf 2016 een goedkope basisverzekering afsluit,

mag niet meer vanzelfsprekend kiezen naar welk ziekenhuis of bij welke medisch specialist hij behandeld wil worden.

Lees hier meer over.

 

Nederlandse zorgverleners zijn in actie gekomen tegen de inperking van de vrije artsenkeuze in de basisverzekering.

 

http://nos.nl/artikel/2007753-verzet-tegen-inperking-vrije-artsenkeuze.html

 

http://www.platformggz.nl/lpggz/download/common/manifest-voor-een-vrije-artsenkeuze.pdf

   

http://www.ggznieuws.nl/home/nip-blijft-zich-inzetten-voor-vrije-artsenkeuze/

 

 

Een patiënt mag de vrije keus voor een medisch specialist niet worden ontzegd. Dat is in strijd met de Europese regelgeving, aldus de Telegraaf van zaterdag 13 december.

 

http://www.ggznieuws.nl/home/inperking-vrije-artsenkeuze-mag-niet-van-brussel

 

 

  

 

 

Deze vergoeding mag lager dan 100% zijn. Het mag niet zo laag dat het voor de verzekerden een “hinderpaal” is om naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder te gaan. Een redelijke vergoeding is niet bij wet gedefinieerd. Gedacht moet worden aan 75-80% van het tarief dat de Nederlandse Zorgautoriteit heeft vastgesteld (of ter hoogte van een marktconform tarief als er vrije prijsvorming geldt).

 

Er is recentelijk een wetswijziging ingediend dat betrekking heeft op de wijziging van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet.Het betreft de zogenaamde hinderpaalcriterium, welke bepaalt dat de verzekerde recht heeft op een redelijke vergoeding ongeacht de aanwezigheid van een contract tussen zorgverlener en zorgverzekeraar. 

 

Het vervallen van artikel 13 zou betekenen dat de Zorgverzekeraar zelf mag bepalen (in de natura-polis) of hij bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders genoten zorg vergoedt. Zo ja, tot welke hoogte. Het zal ertoe leiden dat de zorgverzekeraar niet gecontracteerde zorg zelfs helemaal niet meer hoeft te vergoeden (0%). Hierdoor komt er meer inkoopmacht bij de verzekeraar.

 

Verder, kan bij de inwerkingtreding van de voorgestelde wijziging van artikel 13, de verzekeraar niet-gecontracteerde zorgaanbieders betaling weigeren zonder opgaaf van reden (als de verzekerde in natura verzekerd is). 

 

In geval de verzekerde een restitutiepolis heeft moet verzekeraar (zoals momenteel ook) kosten marktconform blijven betalen.   

 

Diverse beroepsverenigingen (NVGzP, NIP, NVO, NVP, VGCT en Vereniging EMDR Nederland) een open brief aan de leden van de Tweede Kamer gestuurd, waarin de argumenten voor behoud van de keuzevrijheid nogmaals op een rijtje worden gezet. Hierin wordt de nadruk gelegd op het belang van een goed toegankelijke Basis GGZ. 

 

Dhr. Chris Oomen, bestuurder van zorgverzekeraar DSW denkt dat de gevolgen van het afschaffen van artikel 13 ZvW voor de zorg negatief zullen zijn. "De natura- en restitutiepolis zullen verdwijnen als zorgverzekeraars een budgetpolis mogen invoeren.....Ik verwacht een race naar de bodemprijs".

Zie hier voor de openbrief dat DSW naar minister Schippers heeft gestuurd. Dhr. Oomen beschrijft hierin wat, in zijn opinie, de gevolgen voor de zorg zijn als het wetsvoorstel over de afschaffing van artikel 13 van de zorgverzekeringswet aangenomen wordt.

Twee citaten:

  • Voor kwalitatief hoogwaardige en betaalbare zorg is het essentieel dat de macht tussen verzekerde, de zorgaanbieder, en de zorgverzekeraar in balans is. De keuzevrijheid van de verzekerde vormt de basis van ons zorgstelsel.
  • Nu meer dan 90% van de Nederlanders bij de 4 grootste zorgverzekeraars is verzekerd, is al van een oligopolie sprake. Waar macht te groot is, dreigt altijd het misbruik. De bescherming die artikel 13 nog biedt tegen de monopolistische gedragingen van zorgverzekeraars is daarom essentieel. 

 

Minister Schippers laat weten dat met de wetswijziging "patiënten hun eigen arts kunnen blijven kiezen. Daarnaast komt een extra polis voor mensen die niet meer voor slechte of ondoelmatige zorg willen betalen." Zij kunnen wel hun eigen huisarts kiezen, meer niet.

Verder impliceert zij dat hulpverleners die geen contract hebben  

kwalitatief minder zorg bieden. Dat is feitelijk onjuist en zeer kwalijk te nemen.

 

Er zijn veel zelfstandige zorgverleners die kwalitatief hoogwaardig zorg bieden die mogelijk geen contract aangeboden krijgen.

Een zorgverzekeraar heeft namelijk geen contracteerplicht.

Het is reeds gebleken dat zorgverzekeraars selectief kunnen contracteren op basis van voorwaarden die minder met kwaliteit te maken hebben dan met prijs en administratieve beheersing. Een van de belangrijkste conclusies van de recent uitgekomen Monitor Zorginkoop van de Nationale Zorgautoriteit (NZa) is:  ‘Niet-financiële aspecten van de zorginkoop, zoals kwaliteit, innovatie en service, spelen in de huidige onderhandelingen een minder belangrijke rol’. 

Hierdoor zijn er zorgverleners uitgesloten van contractering, zonder dat dit iets te maken heeft met de kwaliteit van de verleende zorg. 

 

Zodra de verplichting van artikel 13 komt te vervallen is het voor zorgverzekeraars interessanter om alleen zaken te doen met grote zorgverleners. Een zorgverlener kan kwalitatief goed zijn, hoog scoren op effectiviteit en klanttevredenheid, maar zou toch geen contract aangeboden kunnen krijgen. Kleinschalige zorg komt onder zware druk te staan. Dit zal de kwaliteit van zorg niet ten goede komen, noch de kosten.

 

Daarnaast, zijn er (inmiddels steeds meer) zorgverleners die zelf geen contracten meer willen afsluiten met zorgverzekeraars (helemaal niet of nog slechts met enkele verzekeraars). 

 

 

De zorg blijkt in de praktijk geen markt, er is geen sprake van gelijkwaardige partijen.  

 

Het afsluiten van contracten met zorgverzekeraars is geen wederkerig proces maar eenrichtingsverkeer. Inkoopteams van verzekeraars zijn te klein om met alle zorgverleners om de tafel te gaan zitten om te onderhandelen. De zorgverzekeraar stuurt alle zorgaanbieders daarom een standardcontract met de keuze dit al dan niet te tekenen bij het kruisje of niet.

Het NZa stelt maximum tarieven vast, zorgverzekeraars zitten daar de laatste jaren steevast onder.

Ieder jaar veranderen bovendien de regels, zodat hulpverleners zich telkens weer moeten aanpassen. Verzekeraars stellen hierboven op hoge (voornamelijk administratieve) eisen. De steeds toenemende en telkens veranderende administratieve eisen leiden tot een zeer hoge werkdruk. 

 

Hieronder volgen nog enkele redenen waarom contractvrije-psychologen de voorkeur geven aan deze manier van werken, ondanks dat dit voor cliënten met een naturapolis duurder uit kan pakken:

  • Zij willen zelfstandig samen met de cliënt diagnostiek, verwijzing en behandelkeuze bepalen;
  • Zij willen zelf bepalen welke locatie(s) zij gebruiken en hoeveel opleidingsplaatsen zij bieden;
  • Zij willen de patiëntenprivacy waarborgen en geen patiëntengegevens delen met de zorgverzekeraar;
  • Zij willen de tijd die nodig is voor bureaucratisch digitaal declareren liever gebruiken voor patiëntencontact.
  • Zij willen niet beperkt worden hoeveel cliënten ze van een verzekeraar aannemen.

bron: contractvrijepsycholoog.nl

 

 

  • Wat betekent het voor u zolang artikel 13 nog niet is gewijzigd?

Voor het jaar 2014 (zolang artikel 13 nog niet is gewijzigd) betekent het voor zorgaanbieders die geen contract hebben met een zorgverzekeraar, dat ze de geleverde zorg gewoon kunnen factureren bij de zorgverzekeraar (of patiënt) en dat de zorgverzekeraar 75-80% van het marktconforme- of maximumtarief moet vergoeden.

 

Verder is het zo dat zolang artikel 13 ZVW niet is gewijzigd, de polissen die zorgverzekeraars gaan aanbieden dienen te voldoen aan het hinderpaal-criterium, en hebben consumenten (bij een naturapolis) recht op vergoeding van de kosten (75-80%), ook van niet-gecontracteerde zorgaanbieders door de betreffende zorgverzekeraar.

 

 

  • Blijf geinformeerd:

Ondanks het feit dat het een lastig onderwerp is, is het wel van groot belang. Zorg dat u middels het nieuws goed geinformeerd blijft.

 

Ik hoop u met de geleverde informatie beter geinformeerd te hebben.

 

 

 

 

 

Trosjespeergaarde 9 │ 3824BA Amersfoort │ 06-19183610 │    hbeumer@psyinzicht.nl │