Praktijk Psychologie Amersfoort (GB-GGZ)

 

 

VERWIJZING

 

 

De Generalistische Basis GGZ is gericht op het behandelen van lichte tot matige, niet te complexe problematiek met laag en matig risico, waarbij sprake is van een goed sociaal netwerk en met een grote kans op herstel. Het kan ook gaan om clienten met ernstige maar stabiele psychische problematiek die geen gespecialiseerde behandeling, maar wel een langdurige monitoring behoeven.

 

 

 

Geachte Verwijzer, 

 

Mocht u besluiten om naar Praktijk In Zicht te verwijzen voor Generalistische Basis Ggz, dan kunt u de verwijsbrief schriftelijk worden meegegeven aan uw patiënt. De verwijsbrief kunt u ook opsturen per post  (Praktijk In Zicht, Trosjespeergaarde 9, 3824BA Amersfoort) 

 

Praktijk In Zicht maakt gebruik van ZorgMail.

 

De verwijsbrief is geldig, wanneer deze voldoet aan specifieke regels

opgesteld door de NZa en verzekeraars (hieronder vermeld onder kopje Verwijzing). Aangezien de verwijsbrief aan diverse vereisten dient te voldoen

is er voor uw gemak een bruikbare (voorbeeld) verwijsbrief gemaakt.  

PDF:       Verwijsbrief IZ.pdf

WORD:   Verwijsbrief  IZ.docx

 

Uw patiënt dient zich zelf in te schrijven middels een Aanmeldformulier.

 

Wanneer de behandeling begint en/of is beëindigd, dan zal er met

toestemming van cliënt(e), een rapportagebrief naar u toe worden

gestuurd waarin zijn opgenomen: aanmeldklachten, gestelde diagnose,

methode van behandeling, behandeldoelen. Bij afsluiting ook de behandelresultaten.

  

Indien u overleg wenst over verwijzing of behandeling dan kunt u contact

opnemen via telefoonnummer 06-19183610 of via e-mail

hbeumer@psyinzicht.nl. 

Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Heleen Beumer,

GZ psycholoog, psycholoog BIG

 

 

 

VERWIJZING: 

 

Om gebruik te kunnen maken van de Generalistische Basis GGZ, is een verwijzing nodig. Dat is een voorwaarde voor vergoeding vanuit het basispakket van de zorgverzekering. 

 

Alleen huisartsen, bedrijfsartsen, straatartsen en medische specialisten mogen verwijzen. Echter, Zorgverzekeraars bepalen in hun polisvoorwaarden wie daadwerkelijk mag verwijzen. Wettelijk is geregeld dat de huisarts verwijst. Sommige verzekeraars staan ook in hun polissen verwijzingen door een jeugdarts, bedrijfsarts of medisch specialist toe.

 

De verwijzing moet aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Zo moeten, naast de relevante cliënt gegevens, de volgende gegevens vermeld staan op de verwijzing:

 • De datum van de verwijsbrief, deze MOET eerder zijn dan het eerste gesprek met de zorgaanbieder Generalistische Basis GGZ.

 • Diagnose (classificatie DSM-IV-TR). De verwijzer noteert dat er een DSM diagnose/classificatie vermoed wordt.  De verwijzer hoeft de diagnose niet zelf vast te stellen, slechts te benoemen dat er een DSM-IV-TR diagnose vermoed wordt. Dit hoeft niet met de DSM-code, het mag wel. De GZ-psycholoog is nog bevoegd in 2014 de diagnose/classificatie zelf formeel vast te stellen.

 • Naam, het adres en de handtekening/praktijkstempel van de verwijzer
 • AGB-code van de verwijzer

 • Vermelding dat verwijzing naar "Generalistische Basis GGZ" is.

 

Eisen per afzonderlijke verzekeraar t.o.v. de verwijzing: 

voor nadere informatie kunt u hier terecht.

 

Het is de verwachting dat diverse diagnostische screeners, nu in ontwikkeling of in omloop, op den duur verplicht gesteld zullen worden. De LHV is met ZN en NHG in gesprek om te komen tot een eenduidig ondersteunend instrument voor huisartsen dat kan helpen bij de verwijzing van patiënten naar de GGZ. Dit instrument zou dan door alle verzekeraars gebruikt moeten worden en komt in de plaats van de verschillende  zogenoemde ‘screeningslijsten’ van verzekeraars die nu de ronde doen.

Het NHG ontwikkelt dit jaar meer ondersteunend materiaal voor de huisarts op basis van nieuwe samenwerkingsrichtlijnen die dit jaar worden gemaakt samen met de zorgaanbieders in de GGZ.

 

Wanneer een cliënt met een vermoeden van een DSM-benoemde stoornis wordt doorverwezen, zal de behandelaar in de GB-GGZ of de G-GGZ vervolgens moeten aantonen dat er inderdaad sprake is van een DSM-benoemde stoornis. Zo niet, dan is er geen aanspraak op Zvw-verzekerde zorg (basispakket). 

 

Als duidelijk is dat gespecialiseerde GGZ nodig is kan de huisarts ook hiernaar verwijzen. Het is niet mogelijk dat vanuit de basis GGZ naar de gespecialiseerde GGZ wordt verwezen. Als specialistische zorg nodig is moet vanuit de basis GGZ terugverwezen worden naar de huisarts, die vervolgens naar de gespecialiseerde GGZ kan verwijzen.

  

 

 

WAT WORDT WEL/NIET VERGOED:

 

Alleen wanneer iemand een DSM-IV-TR diagnose heeft, wordt behandeling door een psycholoog vergoed.

Een deel van de klachten/problemen waarvoor verwijzers tot nu toe naar een psycholoog hebben verwezen wordt vanaf 2014 wettelijk uitgesloten van vergoeding. 

 

Dit betreft o.a.:

 • aanpassingsstoornissen (burnout/surmenage/rouw)

 • specifieke fobieën

 • slaapstoornissen

 • seksuele functiestoornissen

 • partner-relatie therapie

 • psychische hulp bij somatische aandoeningen

Bepaalde soorten behandeling, zoals o.a. Mindfulness wordt niet langer vergoed. 

 

Om te weten welke problematiek of behandeling wordt vergoed, worden cliënten aangeraden de polisvoorwaarden van hun zorgverzekeraar te bekijken of dit na te vragen bij hun zorgverzekeraar.

 

Psychologen kunnen de genoemde klachten/ problemen wel goed behandelen. De kosten hiervan komen echter voor de eigen rekening van de client (onverzekerde zorg). 

 

Wanneer een client zich bij de huisarts meldt, zal er een eerste inschatting maken gemaakt worden van de aard en ernst van de problematiek. Op basis van de genoemde 5 criteria zal door de verwijzer worden bekeken welk product het beste past bij de zorgvraag van de client. 


 

Om de Ggz-taken goed te kunnen afbakenen is er een indeling gemaakt in

HA + POH GGZ,  Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ.

 

Verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ is aan de orde bij:

o   het vermoeden van een DSM-benoemde stoornis.

o   de ernst en het risico wordt als matig beoordeeld.

o   de complexiteit is laag (comorbiditeit interfereert niet met de

     behandeling van hoofddiagnose).

o   de duur van de symptomen beantwoordt aan de criteria uit de DSM    

     richtlijn voor

     het betreffende ziektebeeld of er is sprake van recidive.

 

Verwijzing naar de Specialistische GGZ (psychotherapie) is aan de orde bij:

o   het vermoeden van een DSM-benoemde stoornis.

o   wanneer er sprake is van een hoog risico (automutilatie, suïcide,      

     ernstige verwaarlozing, geweld e.d.)

o   en/of wanneer er sprake is van een hoge complexiteit

o   en/of wanneer een multidisciplinaire setting is vereist

 

De ‘score’ op andere criteria is in die gevallen niet doorslaggevend.

 

Behandeling door HA + POH GGZ zelf

(geen verwijzing naar de GBGGZ of SGGZ) is aan de orde bij:


o   geen vermoeden van DSM-benoemde stoornis; 


o   of het vermoeden DSM-benoemde stoornis, maar daarbij is de ernst

     licht of subklinisch, het risico laag, de complexiteit afwezig en de duur

     (beloop) van de symptomen beantwoordt (nog) niet aan de criteria uit

     de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld;

o   of
 stabiele chronische problematiek, niet crisisgevoelig en met een

     laag risico.

 

Voor nadere informatie zie Schema Doorverwijzing GGZ.  

 

 

MEER INFORMATIE IS TE VINDEN OP: 

www. CVZ.nl  (College voor Zorgverzekeringen)
www. NZA.nl (Nederlandse Zorgautoriteit)
www. VWS.nl (Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
www.invoeringbasisggz.nl

 

 

 

Indien u naar aanleiding hiervan nog vragen en/of opmerkingen heeft, dan hoor ik graag van u.

 

 

 

 


 

 

Disclaimer: De informatie op deze website en de beschikbare bestanden is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Zij kunnen soms inmiddels tussen updates door wat verouderd zijn. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.

Trosjespeergaarde 9 │ 3824BA Amersfoort │ 06-19183610 │    hbeumer@psyinzicht.nl │