Praktijk Psychologie Amersfoort (GB-GGZ)

 

 

Praktijk Informatie 

Het is begrijpelijk dat wanneer u overweegt hulp te zoeken of zich al aangemeld heeft voor een behandeling, u niet ook nog eens geconfronteerd wilt worden met allerlei wet- en regelgevingen. Toch is juist vanuit dat laatste bepaald dat cliënten goed geïnformeerd dienen te worden. 

Ik wil u graag zo volledig mogelijke informeren wat voor u van belang is om te weten t.a.v zorgverlening/zorgvergoeding, over de wijzigingen en wat dit voor u als cliënt betekent.

 

Het is aan te raden, gezien de nog lopende en ingrijpende veranderingen in de zorg dit jaar, om de website nog eens tussentijds na te gaan. 

Ik tracht u zo goed mogelijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen. 

 

 


 • GGZ ZORG VANAF 2014

Op 1 januari 2014 is de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) omgevormd naar een stelsel met een ‘Generalistische Basis GGZ’ en een ‘Gespecialiseerde GGZ’.  

Per 1 januari omvat de Generalistische Basis GGZ de huidige eerstelijns psychologische zorg. 

 

Praktijk In Zicht biedt Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ). 

 

Meer informatie over de Generalistische Basis GGZ kunt u vinden op www.invoeringbasisggz.nl.  

 

VANAF 2015:

Vanaf 2015 zijn een aantal regels aangepast.

Voor behandelingen in de GB GGZ die de cliënt zelf betaalt, is voortaan geen verwijzing van de huisarts nodig.

 


 • DIAGNOSE/CLASSIFICATIE VERPLICHT

Psychiaters en therapeuten stellen psychische stoornissen vast aan de hand van het Diagnostic and Statistical Manual, vierde editie, kortweg DSM-IV-TR. Alleen wanneer er sprake is van een officiële psychische stoornis volgens de DSM-IV-TR, wordt behandeling door een psycholoog in de GB-GGZ door de zorgverzekering vergoed. 

  

Wel vergoed: Problemen uit de DSM die vergoed worden zijn o.a.:

 • depressieve stoornissen
 • bipolaire en andere stemmingsstoornissen
 • angststoornissen
 • verslavingen
 • aandachtstekortstoornissen (ADHD)
 • stoornissen in de impulsbeheersing
 • gedragsstoornissen
 • persoonlijkheidsstoornissen
 • pervasieve ontwikkelingsstoornissen 
 • eetstoornissen
 • somatoforme stoornis (sterke lichamelijke klachten met een psychische oorzaak)
 

Niet vergoed: Een deel van de klachten/problemen waarvoor verwijzers tot nu toe naar een psycholoog hebben verwezen wordt vanaf 2014 wettelijk uitgesloten van vergoeding. 

Dit terwijl de zorg wel nodig kan zijn of gewenst is.  

Te denken valt aan behandeling van

 • partner-relatieproblemen

 • aanpassingsstoornissen (verliesverwerking/rouw; levensfaseproblematiek)

 • arbeidsgerelateerde problemen

 • studieproblemen, leerstoornissen

 • opvoedingsproblemen 

 • specifieke angsten/fobieen (tenzij het een frequent voorkomende situatie betreft en er al begeleiding van de huisarts of POH-GGZ geweest is welke onvoldoende heeft geholpen)

 • slaapstoornissen

 • seksuele functiestoornissen (behalve de parafiliën) 

 • zelfbeeldproblemen

 • persoonlijkheidstrekken

 • psychische klachten n.a.v. een lichamelijke aandoening

 • psychische klachten zonder dat er sprake is van een "psychische stoornis" 

Dit betreft ook bepaalde behandelmethodes, zoals mindfulness bij een andere problematiek dan depressie, EMDR bij een andere problematiek dan posttraumatische stress stoornis.

 

Klik hier voor het overzicht van stoornissen waarbij GGZ-hulp wel en niet vergoed wordt. 

 

Klik hier voor actuele de lijst van uitgesloten behandelingen. 

 

U kunt ook het College van Zorgverzekeraars (CVZ) raadplegen voor de lijst met klachten die landelijk buiten de vergoeding van de zorgverzekeraar vallen.  

 

Indien uw problematiek of behandeling niet wordt vergoed, kunt u als cliënt ervoor kiezen die behandeling zelf te betalen. Mogelijk is er een kans op vergoeding uit uw aanvullende verzekering, vraag dit bij uw verzekeraar na. Soms is een werkgever bereid (een deel van) de kosten te betalen. Veel werkgevers zijn namelijk gebaat bij uw persoonlijk welzijn. Of u kunt contact opnemen met de belastingdienst. De niet vergoede bedragen kunt u misschien deels “terug krijgen” van de belasting, als u deze mag opvoeren als aftrekpost (bijzondere ziektekosten) bij uw belastingaangifte. Heeft u een uitkering, dan kan wellicht het UWV iets voor u betekenen.

 

Contact met Zorgverzekeraar aan te raden:  Om precies te weten welke problematiek of behandeling al dan niet wordt vergoed is het aan te raden de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar te bekijken of dit na te vragen bij uw zorgverzekeraar. Dit omdat verzekeraars zeer uiteenlopende vergoedingen en voorwaarden hanteren.  

Als u een restitutiepolis heeft, gelden ook weer andere regels. Dit betekent dat u in dit geval goed moet nagaan bij uw zorgverzekeraar of de zorg die u wilt vergoed wordt. 

 

Zie hier voor meer informatie over restitutie, natura, budget en combipolissen.  

 


 • VERWIJZING VERPLICHT

Om gebruik te kunnen maken van de Generalistische Basis GGZ, is een verwijzing nodig. Dat is een voorwaarde voor vergoeding vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Het is noodzakelijk dat u die verwijzing bij de eerste afspraak bij zich heeft.

 

Wie mag verwijzen: Alleen huisartsen, bedrijfsartsen, jeugdartsen en medische specialisten mogen verwijzen. Echter, zorgverzekeraars bepalen in hun polisvoorwaarden wie daadwerkelijk mag verwijzen. Wettelijk is geregeld dat de huisarts verwijst. Sommige verzekeraars sluiten in hun polissen verwijzingen door een jeugdarts of medisch specialist uit.

 

Voorwaarden verwijzing: De verwijzing moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Minimale eisen t.a.v. de verwijzing zijn:

 • De verwijsbrief moet uitgeschreven zijn (gedateerd) vóór uw eerste gesprek met de psycholoog. Het mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum gedateerd zijn)

 • Naam en functie van de verwijzer
 • AGB-code van de verwijzer
 • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
 • Persoonlijke gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum)
 • Specifiek benoemd dat er sprake is van een psychische DSM- stoornis dan wel een vermoeden daarvan. Dat hoeft niet met een DSM-IV code, maar het mag wel
 • Een expliciete verwijzing voor een behandeling in de  "Generalistische Basis GGZ".

De huisarts hoeft geen indicatie voor de zorgzwaarte te geven, en hoeft dus niet aan te geven of een cliënt een kort, middel, intensief of chronisch traject nodig heeft. Die indicatie geeft de psycholoog.

 

Eisen per afzonderlijke verzekeraar t.o.v. de verwijzing kunt u hier nalezen.


Indien de verwijsbrief niet voldoet, dan kunnen de gemaakte kosten bij u in rekening worden gebracht. 

Het is in uw belang om te controleren of uw verwijsbrief aan de minimale eisen voldoet, zoals die door de zorgverzekeraars gesteld zijn. Mocht uw verwijsbrief niet aan de minimale eisen voldoen, dan is het uw verantwoordleijkheid om een verwijsbrief bij uw verwijzer op te vragen die wel voldoet.

 

Doorverwijzing gespecialiseerde GGZ: Als duidelijk is dat gespecialiseerde GGZ nodig is kan de huisarts ook hiernaar verwijzen. Het is niet mogelijk dat er vanuit de basis GGZ naar de gespecialiseerde GGZ wordt verwezen. Als specialistische zorg nodig is moet vanuit de basis GGZ terugverwezen worden naar de huisarts, die vervolgens naar de gespecialiseerde GGZ kan verwijzen.

 


 • ZORGPRODUCTEN

Welke Zorgproducten zijn er?: Na het vaststellen van een officiële psychische stoornis (volgens de DSM-IV-TR) zal de zorgzwaarte worden bepaald. Afhankelijk van een aantal criteria (o.a. de ernst en complexiteit van uw klachten) komt u in aanmerking voor een zorgproduct, en daarmee een bepaalde hoeveelheid behandeltijd. Dit is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

 

                  ●  Kort

                  ●  Middel

                  ●  Intensief of

                  ●  Chronisch  

 

Minuten: De zorgproducten bestaan uit een bepaald aantal minuten. De gehele behandeling (contacttijd, verslaglegging/administratie, dossiervorming, overleg/consultatie, eventuele e-health) moet binnen die minuten plaatsvinden. 

Hiervoor gelden maximale tarieven, vastgesteld door de Nederlandse Zorg Authoriteit.

 

NB: Houd er rekening mee dat de Zorgproduct na opening (dag van de eertse kennismakingsgesprek) maximaal 365 dagen geldig is. Indien uw behandeling niet binnen 365 dagen afgerond is, zal er een nieuwe verwijzing van uw huisarts nodig zijn indien u vergoeding wilt ontvangen van uw zorgverzekeraar. 

 

Wie bepaald het Zorgproduct?: De huisarts kan een aanvankelijke indicatie stellen, de precieze indicatie zal vanaf 2014 worden ingeschat door uw psycholoog.  

 

 

 Product 2019

  Omschrijving

 Maximum  NZA

 Tarief  2019

Maximum  duur

 

inclusief indirecte

taken *

 

 Basis GGZ Kort

 (BK) 

 

 Lichte DSM  stoornissen

 

 

 € 507,62    

 

 90-294

 minuten

 

 

 

 Basis GGZ Middel  

 (BM)

 

 Matige DSM  stoornissen

 

 

 €864,92

 

 295- 495  minuten

 

 

 

 Basis GGZ Intensief  

 (BI) 

 

 Ernstige DSM  stoornissen

 

 

 €1356,25

 

 496- 752  minuten

 

 

 

 Basis GGZ Chronisch  (BC) 

 

 Chronische stabiele  stoornissen

 

 

€ 1.251,70

 

 

 750

 minuten

 

 

 

Onvolledig Behandeltraject

 

 

 

 € 207,19

 

tot 120 minuten

 

 OVP  

 (onverzekerd) 

 

 Consult

 niet-  basispakketzorg 

 

 

 €105,25

(per gesprek)

 

 45

 minuten 

(per gesprek)

 

 

* Indirecte taken bestaan o.a. uit voorbereiding, verslaglegging (dossier), administratieve verplichtingen jegens verzekeraars, eventuele e-health, overleg met een arts indien nodig.

 

Nadere actuele informatie betreffende kosten en vergoeding van uw behandeling treft u hieronder aan. 

 

Prestatie onvolledig behandeltraject:

Deze prestatie wordt gebruikt in drie situaties:

 1. als er geen sprake is van een DSM-stoornis.
 2. als vroeg in de behandeling (binnen 120 minuten) blijkt dat de patiënt behandeld moet worden binnen de gespecialiseerde GGZ. (als dit later in de behandeling gebeurt, kan de volledige afgesproken behandeling worden gedeclareerd). 
 3. als de patiënt in een vroegtijdig stadium (binnen 120 minuten) besluit de behandeling te stoppen (als dit in een later stadium gebeurt mag de volledige prestatie worden gedeclareerd).

Het OVP-product: Het OVP-product staat voor zorg die niet vergoed wordt vanuit het basispakket. Het OVP product kan zowel los van andere producten als binnen een product kort, middel of intensief aangeboden worden. Een OVP-consult bestaat uit maximaal 45 minuten contacttijd en 15 minuten indirecte tijd. U ontvangt voor OVP-consulten een factuur, u kunt deze NIET indienen bij uw zorgverzekeraar.  

 

Bij het OVP-product is geen verwijzing van uw huisarts nodig, ook wordt er geen persoonlijke informatie aan uw zorgverzekeraar of andere instanties doorgestuurd.

 

U krijgt een OVP nota als u:

 1. Zelf wilt betalen, bijvoorbeeld om redenen van privacy.
 2. Als u een stoornis of behandelmethode heeft, die niet meer vergoed wordt.

OVP kan ook in onderdelen in rekening worden gebracht, bij voorbeeld per zitting. Voor de integrale producten blijft gelden dat deze pas na afsluiting van het product kunnen worden gedeclareerd.

 

 


 

 • INFORMATIE KOSTEN VERGOEDING:

Praktijk In Zicht werkt vanaf 2018 contract vrij!!!

 

Zie hier voor alle relevante informatie betreffende vergoeding van uw behandeling. 

 

Contact met zorgverzekeraar aan te raden: U doet er verstandig aan uw polisvoorwaarden te raadplegen om vast te stellen of en zo ja voor welke vergoeding van Generalistische Basis GGZ zorg u in aanmerking komt. Dit omdat verzekeraars zeer uiteenlopende vergoedingen en voorwaarden hanteren. 

U kunt hiervoor ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar. 

 


 

 • PROBLEMEN OF KLACHTEN BEZUINIGINGEN / ZORGVERZEKERAAR  

Heeft u klachten over de bezuinigingen, komt u erdoor in de problemen of heeft u vragen over hoe het nu bijvoorbeeld zit met de eigen bijdrage, dan kunt u deze per mail stellen aan meldjezorg@platformggz.nl of per telefoon (anoniem) melden: 0900 - 0401208 (0,1 cent per minuut). Meld je zorg is bereikbaar op maandag, dinsdag & donderdag van 10.00 tot 13.00 uur.

 

Voor problemen met uw zorgverzekeraar over bijvoorbeeld vergoedingen kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).

 

Overstappen zorgverzekeraar: Elk jaar kunt u tot 31 januari overstappen. Indien u een restitutiepolis afsluit krijgt u in het algemeen meer vergoed dan bij een natura- of budget-polis. 

Op www.polisvoorwaardenonline.nl vindt u de polisvoorwaarden van alle zorgverzekeraars bij elkaar.

 

 


 • FACTURERING

FaMed: De facturering van Praktijk In Zicht verloopt via FaMed. In de meeste gevallen wordt de nota eerst ingediend bij uw zorgverzekeraar en ontvangt u alleen een (rest)nota voor kosten die niet rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd kunnen worden (zoals bijvoorbeeld de eigen risico, kosten bij te laat afmelden, of OVP (onverzekerde zorg) kosten).

 

Het is belangrijk dat u zich houdt aan de betalingstermijn zoals vermeld op de nota. FaMed is wettelijk gerechtigd de nodige maatregelen te nemen om het openstaande bedrag te incasseren. De betalingstermijn van 30 dagen is bindend, ook wanneer de zorgverzekeraar de nota nog niet aan u heeft vergoed. 

 

Indien u om welke reden dan ook niet in staat bent om uw nota op tijd te betalen of als u vragen heeft over uw nota, neem dan contact op met FaMed via telefoonnummer 0900 0885 (€0,18 per minuut), of via de cliëntenwebsite van FaMed: www.notavanfamed.nlEen nieuw origineel van uw rekening kunt u aanvragen via 0900 0882 (€1,30 per gesprek).

 

Minder Privacy: Op de factuur komen per 1 januari 2014 meer gegevens te staan, bijvoorbeeld wie is de hoofdbehandelaar, wat is zijn beroep en hoeveel tijd besteden de hoofdbehandelaar en de medebehandelaars aan de cliënt. Daardoor krijgen cliënten (en zorgverzekeraars) meer inzicht.

De officiele DSM-diagnose zal niet op de factuur staan. Psychologen moeten echter wel de hoofdgroep aangeven waarbinnen uw diagnose valt, bijv. ‘angststoornissen’.  Dit moet geanonimiseerd aangeleverd worden bij het DBC informatiesysteem. 

Meer informatie hierover treft u in het bestand  "Factuur Vereisten". 

 

Ter uwer informatie: er komt ook in 2019 geen DSM-classificatie op de factuur. 

 

Het is mogelijk tegen het verstrekken van deze informatie bezwaar aan te tekenen.

Zowel u als uw psycholoog dienen hiervoor een verklaring te ondertekenen.

U kunt met uw psycholoog overleggen over hoe dat moet gebeuren (nb: wanneer uw klacht of probleem buiten het verzekerde pakket valt, wordt er op particuliere basis zorg verleend. Er is dan geen noodzaak tot het geven van informatie aan derden).

U kunt hier de Opt-out Privacyverklaringen Basis GGZ downloaden.

Beide Privacy verklaringen moeten, ondertekend door cliënt en zorgaanbieder, worden bewaard in het dossier van de cliënt.

   


 • ROUTINE OUTCOME MONITORING (ROM)

Om de kwaliteit van zorg zo goed mogelijk te waarborgen wordt er bij Praktijk In Zicht gebruik gemaakt van Routine Outcome Measurement, ofwel ROM.

Een ROM-methode bestaat uit het gebruiken van een of meerdere vragenlijsten die aan het begin en aan het einde van de behandeling zullen worden afgenomen. Soms zal er ook tussentijds worden gemeten. Deze vragenlijsten kunnen via e-mail, handmatig (papier) of op een computer ingevuld worden.  Met behulp van vragenlijsten die wetenschappelijk onderzocht en gevalideerd zijn wordt het verloop en effect van de behandeling in kaart gebracht, alsook uw tevredenheid over het behandelcontact. Hierdoor krijgt uw behandelaar een beter inzicht in de ernst en de aard van de klachten. De uitkomsten van deze tests worden alleen door uw behandelaar ingezien, en telkens met u besproken. Dat komt u als cliënt ten goede. 

 

LET OP: GGZ-instellingen en vrijgevestigden zijn door de meeste verzekeraars contractueel verplicht om de met ROM verzamelde gegevens over het resultaat van behandeling geanonimiseerd te versturen naar Stichting Benchmark GGZ (SBGz). 

Het SBG een landelijke Stichting die de algemene uitkomsten van behandelingen van zorgaanbieders/ GGZ instellingen verzamelt en onderling vergelijkt. Alle ingevoerde data zou worden versleuteld, de verzamelde gegevens zouden hierdoor niet meer te herleiden zijn naar individuele cliënten, noch naar de hulpverleners.

Het BSN-nummer is wel een verplicht veld, omdat deze in tegenstelling tot de naam veilig te versleutelen is. Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft op basis van bestudering vastgesteld dat deze set van patiëntgegevens niet tot een persoon te herleiden zijn. 

 

 

 

U bent niet verplicht eraan mee te werken.  Als u hier bezwaar tegen heeft dan kunt u hier de Opt-outPrivacyverklaringen Basis GGZ downloaden.

Beide Privacy verklaringen moeten, ondertekend door cliënt en zorgaanbieder, worden bewaard in uw dossier.

  


 • VERTROUWELIJKHEID/(AVG) 

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2018 van kracht geworden. Deze Europese regelgeving heeft als doel de verwerking van persoonsgegevens beter te beschermen.  

 

Praktijk In Zicht hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens.

In de privacyverklaring van de praktijk kunt u lezen welke persoonsgegevens er bij Praktijk In Zicht worden verwerkt en waarvoor, ook welke rechten u heeft.  

 

LET OP: In de regels van de nieuwe GGZ is het geven van informatie over de diagnose een voorwaarde om voor vergoeding in aanmerking te komen. Psychologen moeten dan de hoofdgroep aangeven, waarbinnen uw diagnose valt, bijv. ‘angststoornissen’.  Zij moeten dit geanonimiseerd aanleveren bij het DIS (DBC informatiesysteem). Praktijken worden verder, zoals eerder vermeld, verplicht om bij een deel van de cliënten een voor- en nameting (zie " Routine Outcome Measurement (ROM)") te doen. Hiermee heeft de verzekeraar meer grip op de effectiviteit van de behandelend psycholoog. 

 

Wanneer uw klacht of probleem buiten het verzekerde pakket valt, wordt er op particuliere basis zorg verleend. Er is dan geen noodzaak tot het geven van informatie aan derden. Meer informatie is te vinden op de website van VWS.

 


 • GEBRUIK VAN BURGERSERVICENUMMER (BSN) IN DE ZORG

Vanaf 1 juni 2009 is een nieuwe Nederlandse wet van kracht, de zogenaamde Wet voor het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) in de zorg. Deze wet verplicht zorgverleners aan cliënten te vragen zich te legitimeren en met behulp van het burgerservicenummer te controleren of de gegevens en de cliënt bij elkaar horen. Zodoende zal er aan u gevraagd worden bij de eerste afspraak een identiteitsdocument mee te nemen. Meer informatie is beschikbaar op www.infobsnzorg.nl.  

  


 • WIJZIGING PERSOONSGEGEVENS

Veranderingen in uw persoonsgegevens gelieve u graag tijdig schriftelijk doorgeven aan Praktijk In Zicht, FaMed en uw zorgverzekeraar. U voorkomt hiermee onnodige rente- en incassokosten.  

 

 


 • WAARNEMINGSREGELING PRAKTIJK IN ZICHT

In geval van langdurige afwezigheid/ziekte van uw behandelaar is er een waarnemingsregeling getroffen met Dhr. Leo Zeelenberg (Eerstelijnspsycholoog, GZ-Psycholoog, Lid van LVE ) van Psychologenpraktijk 'de Isselt'. 

Adres: Nijverheidsweg-Noord 60 (kantoor 92),3812PM Amersfoort

Telefoonnummer :0612136349, Emailadres:leozeelenberg@gmail.com.

 

 


 • CRISIS 

Praktijk In Zicht heeft geen crisisdienst wat betekend dat uw behandelaar buiten gebruikelijke doordeweekse kantooruren weekenden niet bereikbaar is.

In geval van crisis dient u telefonisch contact op te nemen met uw huisarts (of buiten kantoor tijden het huisartsenpost). De huisarts zal in overleg met u wat de benodigde actie zal zijn en indien nodig meteen adequate spoedeisende zorg regelen..

 

 • KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING PRAKTIJK IN ZICHT

Het kan voorkomen, ondanks de inspanningen een klantvriendelijk behandelbeleid te voeren, dat u een klacht heeft over de behandeling. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden. Heeft u vragen of klachten, laat het mij dan alstublieft weten. Ik zal uw klacht serieus nemen en samen met u zoeken naar een zo goed mogelijke oplossing. 

 

Mochten wij in een gesprek toch niet voldoende tot een oplossing kunnen komen, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling. U kunt hierover contact opnemen met:  

 

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP): Het NIP  heeft een eigen beroepscode om het beroepsmatig handelen van zijn leden te toetsen. Alle psychologen die lid zijn van het NIP of ingeschreven staan in een van de NIP-registers, zijn gehouden aan de regels van de Beroepscode. Op de website van het NIP kunt u de Beroepscode vinden, evenals meer informatie over de klachtprocedure van het NIP. De klacht moet gaan over het beroepsmatig handelen. Het indienen van een klacht kan alleen schriftelijk(per post) naar: College van Toezicht/NIP, Postbus 9921, 1006 AP Amsterdam. 

Voor uitgebreide informatie over uw rechten en het indienen van een klacht verwijs ik u naar https://www.psynip.nl/uw-beroep/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure/ontevreden-over-uw-psycholoog/

 

 

De Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP):  Indien het niet lukt om de klachten te bespreken met uw behandelaar dan kan een LVVP-klachtenfunctionaris worden ingezet om het gesprek te begeleiden. Het LVVP-bureau kan u in contact brengen met een LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht&Company. Deze is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl, per telefoon via (088) 234 16 06 of per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft. Bij voorkeur sturen patiënten die een klacht hebben het klachtenformulier per mail aan Klacht&Company.

Voor uitgebreide informatie over uw rechten en het indienen van een klacht verwijs ik u naar https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/. 

 

 

 

U heeft ook de mogelijkheid om uw geschil aan de onafhankelijke geschillencommissie zorg voor te leggen. Deze geschillencommissie doet een bindende uitspraak.

 

 

 

 

Hier treft u een brochure van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie (NPCF) over het klachtrecht van cliënten. Meer informatie vindt u op patiëntenrechten.nl.

   

 


 • IS HET NOG ALLEMAAL TE VOLGEN?

Voor zorgaanbieders is het ook hard werk om precies te begrijpen wat alle nieuwe regelgeving per jaar betekent. Daar komt nog bij dat er nog veel onduidelijkheid bestaat omdat niet alles is besloten of vastgelegd. Daarover zal in de komende maanden meer duidelijkheid komen. Houd de website daarom regelmatig in de gaten voor updates over de veranderingen.

 

  

 

 

 

De informatie op deze website en de beschikbare bestanden is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LET OP: Onderzoeksjournalistiek heeft recentelijk aangetoond dat het met het bewaken van de privacy van burgers helaas nog niet goed gesteld is.

Voor zover het na gaan, worden de volgende patiëntvariabelen opgeslagen en verwerkt in de databank van SBG: het versleutelde BSN, de viercijferige postcode, geboortejaar, leefsituatie, geslacht, etniciteit (niet verplicht), opleidingsniveau, de zogenaamde ROM- en Argusgegevens: w.o. info over seksualiteit, verslaving, paranoia, dwang- en drangmaatregelen, enz.

 

 

 

 

 

Op grond van deze constatering is de gevraagde toelevering van gegevens aan het DIS nu zowel in strijd met de AVG als het beroeppsgeheim waar ik als GZ-psycholoog aan gebonden ben.

 

U kunt gebruik maken van een zogenoemde opt-out regeling als u bezwaar heeft tegen het verstrekken van informatie. U dient in dat geval samen met uw behandelaar deze OPT-out privacyverklaringen in te vullen en te ondertekenen. Deze verklaringen moeten aan uw dossier worden toegevoegd en aan de verzekeraar worden opgestuurd. Aan te raden is altijd zelf een kopie te bewaren. 

Als u vragen heeft, dan kunt u hierover met uw behanderlaar overleggen. 

Trosjespeergaarde 9 │ 3824BA Amersfoort │ 06-19183610 │    hbeumer@psyinzicht.nl │