Praktijk Psychologie Amersfoort (GB-GGZ)

 

 

KWALITEITSBELEID:

 

Alle zorginstellingen moeten zorg leveren die voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen. 

Om de kwaliteit van zorg te waarborgen is Praktijk In Zicht voortdurend bezig om het kwaliteitsbeleid verder vorm te geven. Er wordt gestreefd om zo goed mogelijk hulp te bieden aan de client, passend bij diens aanmeldingsklacht en hulpvraag.

 

 

REGISTRATIE IN HET BIG-REGISTER:

Het BIG-register heeft als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg te bevorderen, te bewaken en de patiënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. BIG-registratie garandeert dat de professional bevoegd is tot het uitoefenen van het beroep en voldoende en door de overheid erkende beroepsopleiding heeft genoten

 

 

Ik ben als Gezondheidszorg psycholoog  ingeschreven in het BIG-register (nr 1906 5411 325)

 

 

 

OVERIGE REGISTRATIES:

 

              Psycholoog NIP:  Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)

 

              Basisaantekening psychodiagnostiek:  NIP

 

              Erkende basis en vervolgopleiding EMDR : Vereniging EMDR Nederland

 

 

 

BEROEPSVERENIGINGEN:

Verder ben ik lid van de volgende beroepsverenigingen:

 

 

Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP):

De LVVP is de vereniging voor alle psychologen in de eerste lijn. De LVVP behartigt de belangen van de leden bij de overheid en zorgverzekeraars, verleent diensten aan leden en derden. Op de site van de LVE vindt u informatie over wat een eerstelijnspsycholoog doet en adressen van eerstelijnspsychologen bij u in de buurt.

 

 

   

   

Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP):  Het NIP is de landelijke beroepsvereniging van psychologen. Het NIP draagt zorg voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van zijn leden.

 

 

 

Vereniging EMDR Nederland (VEN): EMDR, is een kortdurende behandelmethode om ingrijpende gebeurtenissen te verwerken. Op de website van de Vereniging EMDR Nederland vindt u veel informatie over deze behandelmethode en op welke klachten het toepasbaar is.

 

 


BEROEPSCODE:

Als lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) ben ik gebonden aan de beroepscode voor psychologen, een leidraad voor het beroepsmatig handelen en een belangrijk kwaliteitsinstrument van het NIP.

De richtlijnen en gedragsregels in de Beroepscode zijn afgeleid van de vier basisprincipes; dat de psycholoog zich verantwoordelijk, integer, respectvol  en deskundig gedraagt.

 

Hieronder treft u de herziene beroepscode voor psychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen (2015):

                             

 

 

 

COMPETENTIES

Het is belangrijk dat een deskundige zich regelmatig blijft bijscholen zodat het beroep blijvend met vakbekwaamheid en deskundigheid uitgeoefend wordt. Ik volg dan ook regelmatig bij en nascholing. Mijn deskundigheid op peil houden wordt ook gedaan door het bijhouden van vakliteratuur. 

 

 

RICHTLIJNEN

Binnen Praktijk In Zicht wordt er gewerkt met multidisciplinaire richtlijnen. Multidisciplinaire richtlijnen worden door de beroepsorganisaties opgesteld en bevatten aanbevelingen voor goede diagnostiek en behandeling, ter ondersteuning van zorgprofessionals en zorggebruikers.  Ze komen tot stand

op grond van een gedegen analyse van wetenschappelijke literatuur en de ervaringen van collega’s en patiëntenorganisaties. 

Deze richtlijnen zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg en geven de zorgverlener een leidraad voor het handelen in de dagelijkse praktijk.

Binnen Praktijk In Zicht houd ik mij zo veel mogelijk aan de gestelde richtlijnen, tenzij er gegronde reden is om van een richtlijn af te wijken. Dit mag, en is in sommige omstandigheden ook nodig. Richtlijnen zijn geen wetten; ze vormen de beroepsstandaard. Een behandelaar mag van een richtlijn afwijken maar dit wel duidelijk motiveren in het dossier van de patiënt.

 

INTERVISIE

Intervisie is een regelmatig en gestructureerd overleg van een kleine groep collega’s. Het heeft als doel het bevorderen en bewaken van professionele werkwijzen. 

Tijdens intervisie worden – geanonimiseerd – diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van cliënten besproken en het functioneren van de therapeut. Bij intervisie bespreken collega’s dit vertrouwelijk onderling met elkaar.

  • Collega’s kijken (geanonimiseerd) mee met de diagnostiek en indicatiestelling. Aan de hand van het behandelvoorstel overwegen collega’s of er een ander soort behandeling ingezet of toegevoegd moet worden.

  • Collega’s kijken (geanonimiseerd) mee met de voortgang van de behandeling en overwegen of het behandelplan aangepast moet worden.

  • Collega’s kijken mee met het functioneren van de therapeut en bespreken de kwaliteit van de therapeutische relatie, blinde vlekken en kwetsbaarheden van de therapeut. Dit bespreken vaste groepen collega’s vertrouwelijk onderling met elkaar.

Intervisie is altijd verbonden met iets uit de dagelijkse praktijk, professionalisering en verbetering, leren en ontwikkeling. Het vergroot de reflectievermogen van de professional.

Deelname aan intervisie is een verplichte eis voor herregistratie BIG en van verschillende specifieke beroepsverenigingen. Daarbij worden minimumeisen gesteld voor aantal uur en deskundigheid van de collega’s waarmee intervisie wordt gedaan. Ik neem regelmatig deel aan intervisie en voldoe aan de eisen die gesteld worden voor de BIG-registratie GZ-Psycholoog en de eisen zoals gesteld door de LVVP.

 

 

GGZ KWALITEITSSTATUUT

Praktijk In Zicht beschikt over een goed gekeurd GGZ Kwaliteitsstatuut.

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut op te stellen en openbaar te maken. In het kwaliteitsstatuut van Praktijk In Zicht  staat welke zorg er geboden wordt en hoe die georganiseerd is.

 

 

VISITATIE TRAJECT L.V.V.P

Zelfstandig gevestigden en instellingen laten door onafhankelijke derden hun praktijkvoering doorlichten en beoordelen. Visitatie is bedoeld om de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren door de vakgroep een spiegel voor te houden en aanbevelingen te geven voor eventuele verbeterpunten.

Als GZ-psycholoog en lid van LVVP ben ik verplicht om de 5 jaar een kwaliteitsvisitatie te ondergaan. Gedurende een visitatie kunnen dossiers -wel volledig anoniem- ter inzage aangeboden worden.

 

 

 

 

 

 

Trosjespeergaarde 9 │ 3824BA Amersfoort │ 06-19183610 │    hbeumer@psyinzicht.nl │