Praktijk Psychologie Amersfoort (GB-GGZ)

 

 KWALITEITSBELEID:

 

Om de kwaliteit van zorg te waarborgen is Praktijk In Zicht voortdurend bezig om het kwaliteitsbeleid verder vorm te geven. Er wordt gestreefd om zo goed mogelijk hulp te bieden aan de client, passend bij diens aanmeldingsklacht en hulpvraag.

Om deze reden heb ik mijgecommitteerd aan de onderstaande certificeringen en standaarden:

 • BIG Certificering: Ik ben als Gezondheidszorg psycholoog ingeschreven in het BIG-register (nr 1906 5411 325)

  Het BIG-register heeft als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg te bevorderen, te bewaken en de patiënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. BIG-registratie garandeert dat de professional bevoegd is tot het uitoefenen van het beroep en voldoende en door de overheid erkende beroepsopleiding heeft genoten.

 • Overige Registraties: 

                * Psycholoog NIP, Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP

                * Basisaantekening psychodiagnostiek, NIP                                                    * Erkende basis en vervolgopleiding EMDR                                                       Vereniging EMDR Nederland
 •  

 • Beroepsverenigingen:

  Verder ben ik lid van de volgende beroepsverenigingen:

                        * Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen &

                           Psychotherapeuten (LVVP): De LVVP is de vereniging voor alle   

                           psychologen in de basis GGZ en behartigt de belangen van

                            de leden bij de overheid, zorgverzekeraars, verleent diensten

                            aan leden en derden.

                           Op de website van de LVVP vindt u meer informatie over wat een

                           Basis GGZ psycholoog doet en relevantie informatie voor clienten

                           over Basis GGZ zorg.

 

                        * Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP):  Het NIP is de

                           landelijke beroepsvereniging van psychologen. Het NIP draagt

                           zorg voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van zijn leden.

 

                         * Vereniging EMDR Nederland (VEN): EMDR, is een kortdurende

                            behandelmethode om ingrijpende gebeurtenissen te verwerken.

                            Op de website van de Vereniging EMDR Nederland vindt u veel

                            informatie over deze behandelmethode en op welke klachten het

                            toepasbaar is.

 

 • Beroepscode:

  Als lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) ben ik gebonden aan de beroepscode voor psychologen, een leidraad voor het beroepsmatig handelen en een belangrijk kwaliteitsinstrument van het NIP. De richtlijnen en gedragsregels in de Beroepscode zijn afgeleid van de vier basisprincipes; dat de psycholoog zich verantwoordelijk, integer, respectvol  en deskundig gedraagt. Hieronder treft u de herziene beroepscode voor psychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen (2015)                                                                                                                                                              

                          

 

 • Richtlijnen en Zorgstandaarden:

  Binnen Praktijk In Zicht wordt er gewerkt met multidisciplinaire richtlijnen en volgens zorgstandaarden. Deze richtlijnen en zorgstandaarden zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg en geven de zorgverlener een leidraad voor het handelen in de dagelijkse praktijk. Er wordt daarom ook zo veel mogelijk aan de gestelde richtlijnen/zorgstandaarden gehouden, tenzij er gegronde reden is om hiervan af te wijken. Dit mag, en is in sommige omstandigheden ook nodig. Richtlijnen zijn geen wetten; ze vormen de beroepsstandaard. 

 

 • Competenties:

  Ik volg regelmatig bij en nascholing zodat ik het beroep met vakbekwaamheid en deskundigheid kan blijven uitgeoefenen. Ook wordt mijn deskundigheid op peil houden door het bijhouden van vakliteratuur. 
 •  

   

 • Intervisie:

  Intervisie is een regelmatig en gestructureerd overleg van een kleine groep collega’s. Het heeft als doel het bevorderen en bewaken van professionele werkwijzen. Tijdens intervisie worden – geanonimiseerd – diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van cliënten besproken en het functioneren van de therapeut. Bij intervisie bespreken collega’s dit vertrouwelijk onderling met elkaar.                                                                                

        * Collega’s kijken (geanonimiseerd) mee met de diagnostiek en

        indicatiestelling. Aan de hand van het behandelvoorstel overwegen

        collega’s of er een ander soort behandeling  ingezet of toegevoegd moet 

        worden.                                                                     

 

         * Collega’s kijken (geanonimiseerd) mee met de voortgang van de

         behandeling en overwegen of het behandelplan aangepast moet worden.                                                 

         * Collega’s kijken mee met het functioneren van de therapeut en bespreken

         de kwaliteit van de therapeutische relatie, blinde vlekken en

         kwetsbaarheden van de therapeut. Dit bespreken vaste groepen collega’s

         vertrouwelijk onderling met elkaar.

 

         Intervisie is altijd verbonden met iets uit de dagelijkse praktijk, 

         professionalisering en verbetering, leren en ontwikkeling. Het vergroot de 

         reflectievermogen van de professional. 

         Deelname aan intervisie is een verplichte eis voor herregistratie BIG en van             verschillende specifieke beroepsverenigingen. Daarbij worden minimumeisen

         gesteld voor aantal uur en deskundigheid van de collega’s waarmee intervisie

         wordt gedaan.

 

          Ik neem regelmatig deel aan intervisie en voldoe aan de eisen die gesteld

          worden voor de BIG-registratie GZ-Psycholoog en de eisen zoals gesteld door

          de LVVP.

 

 

 • GGZ Kwaliteitstatuut:

  Praktijk In Zicht beschikt over een goed gekeurd GGZ Kwaliteitsstatuut.       Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut op te stellen en openbaar te maken.                                                                                                   In het kwaliteitsstatuut van Praktijk In Zicht staat welke zorg er geboden wordt en hoe die georganiseerd is

 

                     

                

          

 

 

 

 

 • Visitatie LVVP:

  Zelfstandig gevestigden en instellingen laten door onafhankelijke derden hun praktijkvoering doorlichten en beoordelen. Visitatie is bedoeld om de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren door de vakgroep een spiegel voor te houden en aanbevelingen te geven voor eventuele verbeterpunten.

         Als GZ-psycholoog en lid van LVVP ben ik verplicht om de 5 jaar een

         kwaliteitsvisitatie te ondergaan. Gedurende een visitatie kunnen dossiers -wel

         volledig anoniem- ter inzage aangeboden worden.                                                   

         De kwaliteitscriteria van de LVVP vormen de basis van de visitatie. Deze zijn

         gebaseerd op relevante wet- en regelgeving zoals de Wet op de

         geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo), Wet bescherming

         persoonsgegevens (Wbp), Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet marktordening

         gezondheidszorg (Wmg), Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), 

          enz. Ook sluiten ze aan op de beroepscodes van

         psychologen/psychotherapeuten.                                                                                   

          Praktijk In Zicht heeft de LVVP kwaliteitsvisitatie van d.d. 29

         november 2020 met succes doorlopen, de praktijkvoering is 

         goedgekeurd.         

       

 

 

 

 

Disclaimer: De informatie op deze website en de beschikbare bestanden is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Zij kunnen soms inmiddels tussen updates door wat verouderd zijn. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.

Trosjespeergaarde 9 │ 3824BA Amersfoort │ 06-19183610 │    hbeumer@psyinzicht.nl │