Praktijk Psychologie Amersfoort (GB-GGZ)

KOSTEN EN VERGOEDING 2022

pdf versie

 

 

Voorwaarden Vergoeding:

De basiszorgverzekering vergoedt doorgaans de meeste behandelingen bij de psycholoog, psychiater en andere geestelijke gezondheidszorg (GGZ). 

 

Maar hier gelden wel voorwaarden voor.

 • Er is een verwijzing nodig van een huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist (waaronder psychiater, specialist ziekenhuis, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijke gehandicapten), een straatdokter, of regiebehandelaar van een client (bij doorverwijzing),
 • In de verwijsbrief moet duidelijk staan wie is verwezen en waarom.
 • Er moet ook duidelijk aangegeven worden naar welke soort psychologische zorg verwezen wordt  (basis of gespecialiseerde GGZ).
 • De datum van de verwijsbrief, deze MOET eerder zijn dan het eerste gesprek met de zorgaanbieder Generalistische Basis GGZ.

 • Diagnose (classificatie DSM-IV-TR). De verwijzer noteert dat er een DSM diagnose/classificatie vermoed wordt.  De verwijzer hoeft de diagnose niet zelf vast te stellen, slechts te benoemen dat er een DSM-IV-TR diagnose vermoed wordt. Dit hoeft niet met de DSM-code, het mag wel. De GZ-psycholoog is nog bevoegd in 2014 de diagnose/classificatie zelf formeel vast te stellen.

 • Naam, het adres en de handtekening/praktijkstempel van de verwijzer
 • AGB-code van de verwijzer

 • Een verwijzing is 9 maanden geldig. 

          Meer informatie over verwijzingsafspraken treft u hier.

 

      EN 

 • Er is sprake van een vastgestelde diagnose volgens de DSM-5. DSM staat voor Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: het diagnostisch en statistisch handboek van psychiatrische aandoeningen. Dit zal na de intake procedure vastgesteld worden.

Er mag verder pas worden gedeclareerd als er betrokkenheid is van een hoofdbehandelaar bij de behandeling. De minister van VWS heeft de hoofdbehandelaars aangewezen voor de generalistische basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ, waaronder de GZ- psycholoog. Vanaf 1 januari 2015 kunnen de orthopedagoog-generalist en de kinder- en jeugdpsycholoog NIP niet meer optreden als hoofdbehandelaar in de Basis GGZ.

Praktijk In Zicht voldoet aan de wettelijke eisen t.a.v. hoofdbehandelaarschap. Zorgverzekeraars kunnen echter in hun polisvoorwaarden beperkingen opnemen en ervoor kiezen om bepaalde beroepen uit te sluiten voor het hoofdbehandelaarschap van de generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ.  Daarom is het raadzaam om de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar te bekijken. Dan weet u vooraf of de zorg wordt vergoed of (gedeeltelijk) niet.

Let wel op dat de voorwaarden voor vergoeding per zorgverzekeraar kunnen verschillen! Bepaalde klachten en/of behandelingen worden niet vergoed door de basisverzekering (lees verder voor meer informatie hierover).

 

 

  

Kosten en Vergoedingen vanaf 2022: 

Per 1 januari 2022 wordt een nieuwe bekostiging voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) ingevoerd: het Zorgprestatiemodel.  Bekostiging is vanaf begin 2022 niet meer op basis van een zorgtraject, zoals vanaf 2014 tot en met 2021 het geval was, maar op basis van losse consulten.

 

Tarieven per consult worden binnen het Zorgprestatiemodel mede bepaald door:  

 • de setting (instelling/vrijgevestigde praktijk/kliniek enz.), 
 • beroepscategorie van de behandelaar (arts/psychiater, klinische psycholoog, Gz- psycholoog, psychotherapeut. verpleegkundig specialist, verpleegkundige enz.)
 • het type consult (diagnostiek of behandeling),
 • de duur van de consulten (vanaf 5, 15, 30, 45,60, 75, 90 ,120 minuten),
 • het daadwerkelijk aantal consulten

Daarnaast is er geen standaardtarief per consult meer, maar heeft elke soort behandelaar en behandelsetting een eigen tarief.

 

Bij Praktijk In Zicht worden de behandelingen verricht door een Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3).

 

Er wordt gewerkt vanuit de setting "Ambulant kwaliteitsstatuut sectie II",

Een zorgaanbieder valt onder sectie II indien deze voldoet aan onderstaande kenmerken:  

 1. De cliënt/patiënt kiest zelf zijn regiebehandelaar, die dus ook behandelt.
 2. De regiebehandelaar is persoonlijk zorginhoudelijk verantwoordelijk, levert de zorg zelfstandig, tenzij er sprake is van een opleidingssituatie (een opleiding wordt niet beschouwd als medebehandelaar) of waarneming.
 3. De in de vrijgevestigde praktijk in de Wet big-geregistreerde regiebehandelaren beschikken ieder over een op naam en persoonlijke AGB-code geregistreerd kwaliteitsstatuut.
 4. De vrijgevestigde praktijk is zelfstandig en is niet verbonden aan een instelling; er is geen sprake van juridische en/of financiële afhankelijkheid van een andere rechtspersoon.
 5. De bepaling van een vrijgevestigde aanbieder of instelling gebeurt aan de hand van de AGB-code van de praktijk.

Meer informatie hierover kunt u hier vinden.

 

 

Vanaf de intake zijn er kosten verbonden aan het traject die, wanneer er een verwijsbrief is, ongeacht de uitkomst van de intake, voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking komen.

 

 

 

Overzicht Maximale Tarieven 2022 (Nza)

Setting

Ambulant – kwaliteits-statuut sectie II

Beroeps-Categorie

GZ-psycholoog

Financierings-Stroom

GGZ

 

 

 

 

 

CONSULTTYPE: BEHANDELING

Duur: vanaf 5 min

Prestatie code: Co0107

Tarief (EUR): 27,91

Duur: vanaf 15 min

Prestatie code: Co0237

Tarief (EUR): 49,89

Duur: vanaf 30 min

Prestatie code: Co0367

Tarief (EUR): 85,16

Duur: vanaf 45 min

Prestatie code: Co0497

Tarief (EUR): 120,99

Duur: vanaf 60 min

Prestatie code: Co0627

Tarief (EUR): 143,71

Duur: vanaf 75 min

Prestatie code: Co0757

Tarief (EUR): 176,88

Duur: vanaf 90 min

Prestatie code: Co0887

Tarief (EUR): 216,11

Duur: vanaf 120 min

Prestatie code: Co1017

Tarief (EUR): 317,7

 

 

CONSULTTYPE:  DIAGNOSTIEK

Duur: vanaf 5 min

Prestatie code: Co0042

Tarief (EUR): 35,56

Duur: vanaf 15 min

Prestatie code: Co0172

Tarief (EUR): 61,31

Duur: vanaf 30 min

Prestatie code: Co0302

Tarief (EUR): 101,78

Duur: vanaf 45 min

Prestatie code: Co0432

Tarief (EUR): 142,31

Duur: vanaf 60 min

Prestatie code: Co0562

Tarief (EUR): 163,37

Duur: vanaf 75 min

Prestatie code: Co0692

Tarief (EUR): 199,03

Duur: vanaf 90 min

Prestatie code: Co0822

Tarief (EUR): 244,07

Duur: vanaf 120 min

Prestatie code: Co0952

Tarief (EUR): 351,55

 

NB: Een actuele overzicht van alle tarieven per consult vanaf 1 januari 2022, zoals deze zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor behandeling door een Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) in de setting "Ambulant kwaliteitsstatuut sectie II", kunt u ook opzoeken in deze tabel.  

 

Genoemde prijzen zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar GEEN CONTRACT heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder.  

 

 

 

Contracten Zorgverzekeraars:

Praktijk In Zicht heeft in 2022 contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:

ASR, DSW, ENO, Menzis en Zilveren Kruis

 

 

Welke zorgverzekeraar hoort bij wie?  

 

 

VGZ

 

MENZIS

 

CZ

 

ACHMEA

 

 

ONVZ

 

Bewuzt

Anderzorg

OHRA

FBTO

PNOZorg

IZA

HEMA

Nationale Nederlanden

Pro Life

VvAA

United Consumers

PMA

CZ

AON

Jaaah.

IZZ

Menzis

Just

Interpolis

 

Univé

 

CZ Direct

De Friesland Zorgverzekeraar

 

UMC

 

 

Zilveren Kruis ZieZo

 

VGZ

 

 

Zilveren Kruis

 

ZEKUR

 

 

 

 

Besured

 

 

 

 

National Academic

 

 

 

 

Promovendum

 

 

 

 

 

 

DSW

 

 

ASR

 

 

EUCARE

 

 

ENO

 

 

ZORG & ZEKERHEID

Stad Holland

De Amersfoortse

Aevitae

Salland

    AZVZ

DSW

Ditzo

 

Zorgdirect

    Zorg & Zekerheid

InTwente

Aevitae

     
                   

Bron: Zorgverzekeraars Nederland

 

NB: Zorgverzekeraars keren in de regel een percentage van het NZa maximum tarief uit, afhankelijk van het soort contract dat de zorgverzekeraar heeft afgesloten met de zorgaanbieder. 

 

 

Wat als u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waar Praktijk In Zicht geen contract mee heeft? :

Heeft Praktijk In Zicht geen contract afgesloten met uw zorgverzekeraar, dan heeft u nog steeds recht op (gedeeltelijk) vergoeding uit de basiszorgverzekering.

U dient in dit geval de facturen wel zelf voor te schieten en zelf in te dienen bij uw zorgverzekeraar.

 

LET OP: Het precieze vergoedingspercentage waar u achteraf recht op hebt kan bij ongecontracteerde zorg vaak (ruim) onder de 100% liggen.

Afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar voor contractvrije zorgaanbieders  en afhankelijk van uw pakketkeuze (natura- of restitutiepolis) vergoeden de meeste verzekeringen doorgaans tussen de 65% tot 100%. Alle zorgverzekeringen bieden natura- en restitutiepolissen.

 

Ook bij een lagere vergoeding door uw zorgverzekeraar bent u zelf verantwoordelijk voor de volledige betaling van de zorgkosten aan Praktijk In Zicht. Ik raad u aan bij uw zorgverzekeraar vooraf zorgvuldig na te vragen welke type polis u heeft en welk percentage u vergoed krijgt bij een niet gecontracteerde GZ- psycholoog in de basis-GGZ zodat u niet voor verassingen komt te staan.

 

Ter uwer informatie:

 

1) De (zuivere) restitutiepolis biedt vrije keus van zorgverlener en vergoedt doorgaans 100% van het wettelijke tarief voor behandelingen voor zowel de gecontracteerde zorg als ook de contractvrije zorg (ervan uitgaand dat de psycholoog zich houdt aan de wettelijk vastgestelde tarieven). De restitutiepolis is bij de meeste verzekeraars maar enkele euro’s per maand duurder dan de naturapolis.

 

2) De naturapolis bied geen vrije keus van zorgverlener. Uw zorgverzekeraar vergoedt uw kosten 100% bij een gecontracteerde zorgaanbieder. Kiest u voor contractvrije zorg dan dient u een deel van de kosten zelf te betalen. Hoe hoog dit deel is, verschilt per verzekeraar, maar gemiddeld wordt 65% tot 80% van de behandelkosten vergoed.

 

3) Bij een combinatiepolis bent u gedeeltelijk vrij in de keuze waar u uw zorg haalt. Uw zorgverzekeraar vergoedt uw kosten 100% bij een gecontracteerde zorgaanbieder. Kiest u voor contractvrije zorg dan doorgaans 90% van de behandelkosten vergoed.

 

4) Bij een budgetpolis bent u niet vrij in uw keuze waar u uw zorg haalt. Deze polis is een afgeslankte vorm van een naturapolis die uw keuze nadrukkelijk verder beperkt. Uw zorgverzekeraar vergoedt uw kosten 100% bij een gecontracteerde zorgaanbieder.

 

TER INFORMATIE!  In de Zorgverzekeringswet staat dat iedereen recht heeft op een vergoeding voor niet gecontracteerde zorg. De overheid heeft hier geen duidelijke criteria voor vastgesteld, de hoogte van deze vergoeding mag de zorgverzekeraar zelf bepalen. Hierbij mag echter de eigen bijdrage, die een klant moet betalen als hij toch zorg afneemt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, geen hinderpaal voor iemand vormen om naar die niet-gecontracteerde zorgaanbieder te gaan. Iedereen heeft in Nederland recht op vrije artsenkeuze.

Bij een goedkopere (budget of natura) polis mag de verzekeraar dus wel een eigen bijdrage vragen als u naar een zorgaanbieder buiten zijn netwerk gaat. Dat is op zich logisch omdat u ook een lagere premie betaalt. Maar u moet die vergoeding wel kunnen betalen.

De vraag is nu waar de grens ligt? Er zijn geen rekenmodellen om te bepalen wat een geschikte vergoeding dan zou moeten zijn.

In de praktijk zou een vergoeding van minder dan 75 procent een hinderpaal kunnen zijn voor mensen bij het kiezen van een bepaalde zorgaanbieder.  

De NZa adviseert mensen naar de geschillencommissie SKGZ of rechter te stappen als men vindt dat de eigen bijdrage te hoog is. Praktijk In Zicht is overtuigd dat het altijd beter is een restitutiepolis te kiezen. Omdat hiermee de rol van de verzekeraar en de rol van de psycholoog beter gescheiden blijven. De verzekeraar vergoedt en de psycholoog levert verantwoorde zorg.

Heeft u behoefte aan meer gedetailleerde informatie over de huidige ontwikkelingen, het verschil tussen een naturapolis en een restitutiepolis en een overzicht van polissen? Zie https://contractvrijepsycholoog.nl/over/ .

 

Welk zorg wordt niet verzekerd/vergoed?:

Als uw probleem niet onder een gediagnosticeerde DSM stoornis valt, dan moet u de behandeling zelf betalen. Een aantal ziektebeelden/klachten valt verder ook wettelijk niet onder de ziektekostenverzekering. Denkt u hierbij aan o.a. aanpassingsstoornissen (burnout/surmenage/rouw), slaapstoornissen, levensfaseproblematiek, werk gerelateerde problematiek, seksuele functiestoornissen, relatieproblemen, specifieke fobieën, psychische hulp bij somatische aandoeningen en preventieve zorg.

 

Bepaalde soorten behandeling, zoals o.a. Mindfulness wordt niet langer vergoed. Psychologen kunnen de genoemde klachten/ problemen wel goed behandelen. De kosten hiervan komen echter voor de eigen rekening van de client (onverzekerde zorg).

 

Kiest u er voor om zonder verwijsbrief in behandeling te komen? Er hoeft geen diagnose gesteld te worden en de behandelduur is, in samenspraak met uw behandelaar, vrij in te vullen. U betaalt de consulten dan zelf.

 

Soms is er voor bepaalde behandelingen toestemming van de verzekeraar nodig om vergoeding te ontvangen. Een aanvullende verzekering kan worden afgesloten om sommige klachten/behandelingen die buiten de basisverzekering vallen wel vergoed te krijgen. 

 

Is er geen sprake van verzekerde zorg, dan krijgt u een nota waarbij het tarief van een individueel consult in rekening wordt gebracht conform het tarief dat is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit tarief is ook van toepassing voor mensen die ervoor kiezen om – ondanks dat er sprake is van verzekerde zorg – de behandeling zelf te betalen.

 

U zult de diagnostiek/ behandeling in het geval van niet verzekerde zorg zelf moeten betalen. Om zeker te weten welke problematiek of behandeling actueel al dan niet wordt vergoed, wordt u aangeraden de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar te bekijken of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

 

 

 

Kosten Eigen Risico:

Voor behandeling/diagnostiek bij Praktijk In Zicht geldt geen eigen bijdrage, vergoeding van behandeling valt wel onder het verplichte eigen risico. Eigen risico is het bedrag dat je eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in je basispakket zit wordt vergoed. Dit bedrag wordt aan de zorgverzekeraar betaalt. Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering.

 

Voor 2022  is het standard eigen risico wederom minimaal € 385 per persoon. (Het kan zijn dat dit bedrag afwijkt indien u andere afspraken met uw zorgverzekeraar hierover hebt gemaakt.)

 

 

Kosten te laat geannuleerde of gemiste afspraak:

Als een afspraak door de cliënt niet wordt nagekomen of te laat wordt afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak), onafhankelijk van wat de reden hiervoor is, zijn zorgaanbieders gerechtigd de kosten van “no show” bij de cliënt in rekening te brengen. De reden hiervan is dat er tijd is gereserveerd die niet meer op te vullen is. Afspraken die ‘te laat’ of ‘niet’ worden afgezegd zullen bij client in rekening worden gebracht (75% van de standaard NZA kost van een individueel consult).

Het bedrag voor ‘te laat’ of ‘niet’ annuleren wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Kunt of wilt u onverhoopt niet op locatie komen (bijvoorbeeld wegens ziekte), is de afzegtermijn van 24 uur vóór de afspraak verstreken maar wilt u wél contact? Dan kunt u uw afspraak om laten zeten naar bel- of beeldbelcontact. Ik kan dan de voor u gereserveerde tijd besteden en dan is het wegblijftarief uiteraard niet van toepassing.

 

 

 

 

Facturatie:

Bij Praktijk In Zicht geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom wordt er samengewerkt met Infomedics voor het versturen en innen van de rekeningen. U ontvangt vanaf 1 januari 2022 uw nota van Praktijk In Zicht via Infomedics.  

Vergoeding van uw zorgverzekeraar

 • Als uw zorgverzekeraar een gedeelte van uw rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening. Wat overblijft betaalt u aan Infomedics.
 • Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding op uw rekening? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.
 • Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal dan alles aan Infomedics en controleer daarna of u de rekening nog kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

 

U krijgt uw rekening voortaan digitaal

 

U ontvangt van Infomedics met uw toestemming een e-mail op het e-mailadres dat bij Praktijk In Zicht bekend is.

Belangrijk dus om uw actuele e-mailadres aan uw behandelaar door te geven. Daarnaast zal Infomedics uw mobiele nummer nodig hebben.

U ontvangt van Infomedics nl. een sms-code om uw rekening te kunnen openen. Zo zorgt Infomedics ervoor dat uw gegevens goed beschermd blijven. 

 

Hieronder ziet u hoe het precies werkt:

 

 

 

 

Op de website van Infomedics (www.infomedics.nl) kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen.

 

Wilt u uw rekening liever per post blijven ontvangen? Geef dit dan door tijdens uw volgende bezoek.

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Hoe de bekostiging werkte tot en met 2021, in de oude structuur kunt u hieronder lezen. 

Kosten en Vergoedingen van 2019 tot en met 2021

 

In de bijlage Kosten en Vergoedingen kunt u lezen op wat voor manier u voor vergoeding van de zorgverzekering in aanmerking kunt komen.

De maximum tarieven voor GB-GGZ zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en worden jaarlijks geïndexeerd. Voor de Basis GGZ heeft de NZA de volgende maximumtarieven vastgesteld:

 

Prestatie

Tarief 2019  

 

Tarief 2020

 

 Tarief 2021

Basis ggz Kort (BK)

€ 507,62

€ 503,47

 € 522,13 

Basis ggz Middel (BM)

€ 864,92

€ 853,38

 € 885,01

Basis ggz Intensief (BI)

€ 1.356,25

€ 1.383,65

 € 1.434,96 

Basis ggz Chronisch (BC)

€ 1.251,70

€ 1.330,98

 € 1.380,49

Onvolledig behandeltraject

€ 207,19

€ 219,78

 € 228,04 

Onverzekerd product Consult (OVP/OZP)

€ 105,25

€ 110,27

 € 114,41 

 

Genoemde prijzen zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met

de betreffende zorgaanbieder.  

 

Zorgverzekeraars keren in de regel een percentage van het NZa maximum tarief uit, afhankelijk van het soort contract dat de zorgverzekeraar heeft afgesloten met de zorgaanbieder. 

raad u daarom aan bij uw zorgverzekeraar vooraf zorgvuldig na te vragen welke type polis u heeft en welk percentage u vergoed

krijgt bij een niet gecontracteerde GZ- psycholoog in de basis-GGZ zodat u niet voor verassingen komt te staan.

 

Voor de generalistische basis GGZ geldt geen eigen bijdrage, vergoeding van behandeling in de  Basis GGZ valt wel onder het

verplichte eigen risico. Eigen risico is het bedrag dat je eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in je basispakket zit wordt vergoed.

Dit bedrag wordt aan de zorgverzekeraar betaalt. Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering.

Vanaf 2016 t/m 2021 is het standard eigen risico minimaal € 385 per persoon. (Het kan zijn dat dit bedrag afwijkt indien u andere afspraken met uw zorgverzekeraar hierover hebt gemaakt.)

 

Telefonische consulten, beeldbelconsulten en consulten via de e-mail worden als behandeltijd in rekening gebracht.

Het kan zijn dat er moet worden overlegd met collegae. Deze overlegtijd wordt ook gedeclareerd.

 

Zorgverzekeraars vergoeden pas wanneer een behandeling is afgerond.

 

 

U ontvangt uw nota van Praktijk In Zicht via FaMed, een factoreringsbedrijf voor zorgverleners.

 

 

 

 

 

 Praktijk In Zicht werkt vanaf 2018 t/m 2021 contractvrij !

 

Een informatiesite van psychologen die contractvrij werken is de website van de contractvrije psycholoog, hier treft u, naast informatie over contractvrij werken , tabellen aan met restitutiepolissen en een overzicht van vergoedingen vrijgevestigde zorgaanbieders in de basis GGZ (en S-GGZ) per jaar.

 

Hieronder treft u een overzicht van vergoedingen zorgverzekeraars voor vrijgevestigde contract-vrije zorgaanbieders in de Basis en Specialistische GGZ:

 

 1. Zorgverzekeraars-Vergoeding-vrijgevestigde-zorgaanbieders-in-BGGZ-en-SGGZ-2018-Contractvrije-Psycholoog.pdf Download
 2. Zorgverzekeraars-Vergoeding-vrijgevestigde-zorgaanbieders-in-BGGZ-en-SGGZ-2019-Contractvrije-Psycholoog.pdf Download
 3. Zorgverzekeraars-Vergoeding-vrijgevestigde-zorgaanbieders-in-BGGZ-en-SGGZ-2020-Contractvrije-Psycholoog.pdf Download
 4. Zorgverzekeraars-Vergoeding-vrijgevestigde-zorgaanbieders-in-BGGZ-en-SGGZ-2021-Contractvrije-Psycholoog.pdf Download

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Disclaimer: De informatie op deze website en de beschikbare bestanden is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Zij kunnen soms inmiddels tussen updates door wat verouderd zijn. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.

 

Trosjespeergaarde 9 │ 3824BA Amersfoort │ 06-19183610 │    hbeumer@psyinzicht.nl │